تحلیلی بر معیارهای طراحی نماهای مجتمع‌های مسکونی در اقلیم مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر دکتری معماری، گروه معماری، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

2 نویسنده مسؤل، دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده هنرومعماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استاد گروه معماری، دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

هدف این مقاله تحلیل بر معیارهای نماهای مجتمع‌های مسکونی در مازندران می‌باشد که در آن از متغیرهای اجتماعی، کالبدی و فرهنگی استفاده شده است. در این پژوهش از روش‌های تحلیل کیفی استفاده شده است. در تحلیل کیفی، داده‌های گردآوری شده از نوع داده‌های کیفی هستند اما امکان به‌کاربردن داده‌های کمی نیز وجود دارد که بررسی و مقایسه می‌گردد. در این صورت باید از این داده‌ها طبق منطق تحلیل کیفی استفاده کرد. همچنین از شیوه دستی تجزیه‌وتحلیل به‌صورت تجزیه‌وتحلیل مقایسه مدنظر قرار گرفته است. در این پژوهش بطور مشخص در بعد کالبدی از طریق رنگ، بو، نور، بافت، دما؛ صدا، موسیقی بر حواس انسان تاثیرگذار خواهد بود اما در بعد فردی انسان در مواجه با محیط از طریق سه مولفه مفهوم سازی، تصویرسازی ذهنی و نقشه شناختی اطلاعات موجود در محیط را تحلیل کرده و سپس در مغز ذخیره سازی می نمایند که این امر منجر به خاطره سازی و در نهایات تقویت حس مکان خواهد شد این دو عامل به طور متقابل بر بازخوردهای رفتاری انسان در محیط تاثیرگذار بوده و در نهایت در صورت خاطره سازی مثبت و ایجاد حس تعلق به مکان منجر به جاذب مخاطب به محیط یا طرح معماری خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An analysis of the criteria for designing the facades of residential complexes in the climate of Mazandaran

نویسندگان [English]

  • Hamid Rezai Ghadi 1
  • HamidReza Saremi 2
  • Mohamadreza Bemanian 3
1 Department of Architecture, Islamic Azad University, Borujerd Branch, Borujerd, Iran
2 Department of Urbanism, Faculty of Art & Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Department of Architecture, Faculty of Art & Architecture, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

The purpose of this article is to analyze the criteria of facades of residential complexes in Mazandaran in which social, physical and cultural variables have been used. In this research, qualitative analysis methods have been used. In qualitative analysis, the collected data are qualitative data, but it is possible to use quantitative data that is examined and compared. In this case, this data should be used according to the logic of qualitative analysis. Manual analysis is also considered as a comparative analysis. In this research, specifically in the physical dimension through color, smell, light, texture, temperature; Sound and music will affect the human senses, but in the individual dimension of the human being in the face of the environment through three components of conceptualization, mental imagery and cognitive analysis of information in the environment and then stored in the brain, which leads to Reminiscence and ultimately strengthen the sense of place. These two factors mutually affect human behavioral feedback in the environment, and ultimately, if positive reminiscence and a sense of belonging to the place will lead to attracting the audience to the environment or architectural design.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Residential facade
  • climate
  • design
  • Sari