بررسی پتانسیل ها و چشم اندازهای توسعه کشت زیتون در بهبودوضعیت اقتصاد روستاهای شهرستان ایذه به روش SPSS


عنوان مقاله [English]

Review the potential and prospects of development of olive cultivation in the rural economy, improvestatus the city ize to method SPSS

نویسندگان [English]

  • Seyed Rahim Moshiri
  • Abas Marouf Nezhaed