بررسی و ارزیابی ویژگیهای اجتماعی-اقتصادی وکالبدی سکونتگاههای غیر رسمی(مطالعه موردی کوی سیاحی کلانشهر اهواز)


عنوان مقاله [English]

Examination singularity social- economical and physique informal residence , Case study: Saiyahi zone Ahvaz mertropolis

نویسندگان [English]

  • Zahra Khazaei
  • Parvaneh Ziviar