توریسم و رویکرد نوسازی در طراحی بافت های تاریخی شهری مطالعه موردی: شهر اصفهان*

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 مسئول مکاتبات

چکیده

شهرها و فضاهای شهری نیز به مشابه بسیاری از مصنوعات بشری و در اثر گذشت زمان شرایط و موقعیت های اقلیمی، اتفاقات و حوادث گوناگون دست خوش فرسودگی در کالبد و در برخی موارد عملکرد خود گشته اند. توجه به بهسازی و نوسازی بافت های تاریخی شهر و به طور کلی دخالت در بافت قدیم همواره یکی از مسائل اساسی شهرهای تاریخی و شهرهایی که دارای هویت و روحیه خاص بوده اند می باشد.
متخصصین، کارشناسان مسائل شهری، مسئولین امور در شهر اصفهان سال هاست که در جهت بهسازی و نوسازی بافت قدیم تلاش نموده و راهکارهایی نیز ارائه کرده اند، که وضعیت فعلی بافت کهن اصفهان بازتاب همین راهکارها بوده است.
اصلی ترین هدف و راهبرد اساسی اقدامات مداخله ای برای بهسازی و نوسازی بافت تاریخی و طراحی آنها بازگرداندن این مجموعه به چرخه زندگی است. زنده ماندن بافت در گرو فعالیت و مشارکت آن در زندگی جاری در شهر است، و تنها از این رو می توان به امور نوسازی و احیا بافت های تاریخی شهر و طراحی در محورهای تاریخی را با رویکرد توریسم محوری اجرا و موفقیت این امر را تضمین کرد و می تواند در جذب و فعال سازی گردشگری شهر تاریخی چون اصفهان بسیار موثر واقع گردد.
هدف این مقاله، توان های محورهای تاریخی، فرهنگی و گردشگری شهر اصفهان در جذب گردشگر مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Tourism & Renovation Attitude in planning of historical contents of cities Case Study: Isfahan City

نویسندگان [English]

  • Parviz Kardavani 1
  • Venous Mored Ghaffari 2
چکیده [English]

All cities and civil spaces may be subject to tear and wear in content and/or
functions like most of human being products and due to the passing of time and
climatic situations and different accidents. One of the basic problems of historical
cities with special nature and identity is nice attention to renovation and betterment of
historical contents and generally interfere in old culture of it.
It is for many years that specialists and professionals of civil problems and persons
in charge of Isfahan city are involved in betterment and renovation of old culture of
city accompanied with different guidelines. The current situation of old nature of
Isfahan is a good reaction of the mentioned guidelines.
The most important and major goal of interfering functions are for betterment and
renovation of historical culture and planning for returning this collection to its life
chain. The survival of the content is based upon its activity and cooperation in current
life scale in city. Therefore it is the only way for renovation of historical contents of
city and planning it with historical ways with Tourism base attitude and guarantees the
further success. It is possible and so much effective in attraction and activation of
Tourism in a historical city like Isfahan.
The real object of this thesis is to consider historical, cultural and tourism abilities
of Isfahan city in attraction of tourists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Old content
  • Betterment & Renovation
  • Historical content
  • Tourism
  • Isfahan