برآوردپتانسیل سیلاب با تاکید بر ویژگیهای ژئومورفولوژیک در دو حوضه آبخیز زیلکی و فیره رود با استفاده از روش SCS

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 مسئول مکاتبات

چکیده

سیل از جمله پدیده هایی است که هرساله خسارات فراوانی را به بار می آورد و همواره مورد توجه کارشناسان هیدرولوژی بوده است. عواملی نظیر فیزیوگرافی، ژئومورفولوژی و عوامل انسانی می تواند این پدیده را در حوضه ها تسریع ببخشد. ازآنجایی که در طرحهای بهره برداری از منابع آب، کنترل سیلاب، سدسازی، عملیات آبخیزداری و اکثر زمینه های مطالعات هیدرولوژی، دبی سیلاب اهمیت دارد لذا دقت مطالعات و درجه ایمنی طراحی تأسیسات وسازه های آبی بستگی زیادی به روش مطالعات دارد .در تحقیق حاضر پتانسیل سیلاب حوضه های آبخیز زیلکی و فیره رود با استفاده از روشSCS مطالعه و با هم مقایسه گردید. ابعاد هیدروگراف حوضه ها با توجه به مقادیر بارش 24 ساعته ، زمان تمرکز ، شماره منحنی، بارش مازاد، زمان تا اوج و دبی اوج بدست آمد، سپس هیدروگراف سیل برای هر یک از حوضه ها در دوره های زمانی 2 ، 5 ، 10 ، 25 ، 50 و 100 سال محاسبه گردید. نتایج نشان داد که با توجه به فیزیوگرافی و مرفولوژی حوضه فیره رود، توان سیل خیزی این حوضه بالاتر از حوضه زیلکی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating Flood potential of Zilaki and Firehrud drainage basins by emphasize on Geomorphologic characters by using SCS method

نویسندگان [English]

  • Mohammad reza Sarvati 1
  • Ardavan Behzad 2
چکیده [English]

Flood is amongphenomenon which bring about considerable damage each year.
This has been attractedgreatly by hydrologists. The factors such as physiography,
geomorphology and human factors can accelerate this phenomenon in basins. For
using water source, flood management, damming, watershed management and the
most basic hydrologic studies, peak discharge is important, so accuracy of studies and
the safeties’ level of the hydraulic structures and establishments are independent to it.
In this research potential flood Zilaki and Firehrud drainage basins were studied by
using of SCS method and finally were compared together. So BasinHydrograph
dimensions calculated by using of 24 hour rainfall, time of concentration, Curve
Number, rainfall excess, time to peak and peak discharge.Then was design
Hydrograph for basins in 2,5,10,25,50,100 period time Results show, because of
physiography of Firehrud basin, It has more ability for making flood than Zilaki basin.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hydrograph
  • SCS method
  • Regional analysis
  • Curve Number
  • Rainfall excess
  • Time of Concentration
  • Time to peak
  • Peak discharge