نقش پدیده های مکانی در پیدایش و توسعه الگوهای شهری (موردی پیرامون استخر لاهیجان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

استخر لاهیجان در جانب شرقی شهر، پای شیطانکوه واقع شده که زمین های پیرامون آن به عنوان محدوده تحقیق حاضر در نظر گرفته شده است.پدیده استخر به کمک توپوگرافی پیرامون و شیب زمین و با بهره جویی از پیشینه تاریخی و فرهنگی شهر، توسعه فیزیکی لاهیجان را به سمت خود هدایت نموده، سپس شعاع تأثیراتش را بر محیط اطراف افکنده. این اثر گذاری علاوه بر پیکره و کالبد محیط، در لایه های اجتماعی شهر نیز نفوذ یافته و متبلور گشته است؛ آنگاه فضایی منحصر به مکان پدید آورده که از جمله می توان تأثیر گذاری بر الگوی قدیمی شهر (تبدیل شطرنجی به شعاعی به صورت ناموزون)، تأثیر بر قیمت زمین، جدایی گزینی اکولوژیک، انباشتگی فضا از کاربری های مسکونی و تجاری، فقر خدمات آموزشی و درمانی دولتی و ... را برشمرد. در این پژوهش، کوشش بر آن است تا با بهره گیری از نرم افزار GIS و نظرخواهی از شهروندان، موارد بالا نمایانده شود و راهکارهای بهبود فضایی در شهر لاهیجان مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of spatial phenomenon in emerging and extending Urban Models (the case around lahijan pool)

نویسندگان [English]

  • Alireza Keshvardoust
  • Mohammad Ali Rahimipour Sheikhaninezhad
چکیده [English]

Lahijan's pool, in its east side, is located near Sheytankouh that grounds around it
is under this research.Pool phenomenon with the assist of around topography and
ground steep and by utilizing city historical and cultural caused in physical
developing, then it extended its effective ray on the around environment. This
influence in addition to the form of environment, is glittered in social layers; after that
it created a unique space that we can illustrate: affecting on old city model (inharmonic
transforming checker to ray), influencing on ground price, ecologic separation,
accumulating the space of housing and traditional application, poverty of educational
and governmental therapeutic services, … .In this research, we try by utilizing GIS
software and making questionnaires of citizens, show aforementioned subjects and
assess the spatial improving approaches in Lahijan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pool
  • Ray Model
  • Ground Price
  • Ecologic Separation