اولویت بندی زیرحوضه‌ها جهت ارائه برنامه‌های احیائی آبخیزداری (مطالعه موردی: حوزه آبخیز معروف)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

از مهمترین مسائلی که در مدیریت حوزه­های آبخیز میبایست در نظر گرفت، مشخص نمودن اولویت، نوع و میزان مشکلات در هر یک از زیرحوضه­ها در سطح حوزه آبخیز میباشد. در یک حوزه آبخیز به فراخر ویژگیهائی آن مانند نوع تخریب، آب، خاک پوشش گیاهی، میزان تولید رسوب و نحوه استفاده از اراضی می­تواند مشکلاتی را به وجود آورد. لذا در این تحقیق با استفاده از مدل MPSIAC میزان رسوب ویژه، با استفاده از روش تحلیل منطقه­ای سیلاب میزان رواناب، میزان سطح اراضی زراعی و در نهایت میزان ضریب سیلخیزی به عنوان فاکتورهای از نوع غیرطبیعی و انسانی در سطح زیرحوضه های حوزه آبخیز معروف تعیین شد. سپس برای هریک از فاکتورها میانگین و انحراف معیار بدست آمده و اعداد نرمال شدند و با ماتریس بدست آمده میزان اهمیت هریک از معیار­ها، به صورت کمی، در سطح زیر حوضه ها تعیین شد. در نهایت با جمع دامنه کلی تغییرات در سطح هر یک از زیرحوضه ها میزان کمی اهمیت هریک از عوامل در ایجاد مشکلات در هشت اولویت کاری بدست آمد. به طوریکه اولویت اول (از نظر اهمیت) مربوط به زیرحوزه­های M3-1 و M3intو اولویت آخر (از نظر اهمیت) مربوط به زیرحوزه­ M1 می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sub basins Priority for Planning and Reclamation (Case Study: Maroof Watershed)

نویسندگان [English]

  • Ali asghar mohammadi 1
  • Hasan ahmadi 2
چکیده [English]

The most problem, must be considered in the watershed reclamation is priority of type and amounts of difficult in the each of sub basin in the watershed. In the watershed to depend on characteristics, such as geology layers erodibility, high slope, un prosivity of facies and un natural factors such as way of land use and… some problems such as soil erosion, flood happening and… existed. Therefore in this research with using of MPSIAC model the amount of spatial sediment, with using of regional flood analysis, the amount of runoff, the amount of agricultural land for unnatural and human factor and in the end, flood coefficient in each of sub basins in the Maroof watershed considered. Then for each of factors average and standard deviation earned and normalized figures, then with earned matrices, the amount of important of each criteria in sub basins was earned quantitative. In the end with summation of total range variation in each of sub basins, amount of quantities importance of factors determined and reclamation and prevention plan in total area in four priorities earned. So the first priority (importantly) relevant to M3-1 and M3int sub basins and final priority (importantly) relevant to M1 sub basin.It seems that Iran can change the threat to opportunities by thinking about national profits and adopthing useful strategies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sediment
  • priority
  • flood