تحلیل نگرش روستائیان به مسکن ایده آل (مطالعه موردی: روستاهای بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه)*

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

یکی از مشکلات عمده در نقاط روستایی کشور سطح نازل کیفیت مساکن است. مساکن روستایی از نظر مقاومت در مقابل سوانح طبیعی، نما، زیبایی شناختی، جنبه های بهداشتی و کارکرد، کیفیت مناسبی نداشته و این وضعیت چشم اندازی نامناسب و ناکارآمد از فضاهای روستایی را عرضه کرده است.
هدف این تحقیق بررسی سطح رضایت مندی روستائیان از مساکن خود و درک تفاوت معیارهای مسکن در وضع موجود و شرایط مطلوب است. منطقه مورد مطالعه نواحی روستایی بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه می باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی با تأکید بر پرسشنامه می باشد. اطلاعات جمع آوری شده در قالب گویه ها از 300 نمونه آماری جمع آوری و با استفاده از نرم افزارSPSS  مورد پردازش قرار گرفت. یافته های پژوهش حاضر بیانگر رضایت پایین روستائیان از مسکن خود می باشد. همچنین یافته ها حاکی از آن است که تفاوت معناداری در ناحیه آلفای 05/0 بین ویژگی های مساکن موجود با شرایط ایده آل آن وجود دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The analysis of suitable housing in Villagers opinion Case study: Central District Villages of Kermanshah Township

نویسنده [English]

  • Nowzar Ghanbari
چکیده [English]

Housing, like food and clothing is one of the basic needs of human being. Therefore, human being since his creation has been thinking about satisfying this need. In villages, housing should have specific characteristics due to the productive nature of villages.
The purpose of the present study is investigating the satisfaction of villagers from their housings and understanding differences between their present housings and the criteria of their ideal housings.
Rural areas of the central parts of Kermanshah were studied in this resarch. A descriptive – analytic method of research was used in which using questionare was emphasized. The data were collected from 300 sample statistics and  SPSS used to analyze the data. Findings, indicated that villagers had low satisfaction with their housings. Findings also showed that there was not a significant difference between the present housing characteristics and the ideal housings(p<0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Housing
  • Rural Housing
  • Suitable housing
  • Rural regions
  • Kermanshah