اثرات متقابل قدرت، سیاست و جغرافیا در تنگه های مهم جهان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

در دورة زمانی پس از جنگ سرد، شاهد پیشرفت های عمده ای در تجارت دریایی بوده ایم. افزایش توسعة تجارت دریایی باعث شد تا منافع کشورها شدیداً وابسته به آزادی کشتی رانی شود، بنابراین پیامدهای دریایی، بعنوان زیر مجموعه­ای از امنیت ملی لحاظ شدند. زیرا دسترسی به سرمایه و بازار، که از عوامل نظم نوین به شمار می آیند، در گروی دسترسی به مسیرهای ارتباط دریایی مهم می باشند. بنابراین نگرانی عمدة امنیتی، بویژه در رابطه با رقیبان، محاسبات دقیق استراتژیک را برای مقابله با جنگ تجاری ضروری ساخته است. این مسئله باعث می شود محاسبات جنگ سرد کاملاً بی اعتبار شوند و مسائل جدیدی پیش روی کشورها قرار گیرد.
با اهمیت یافتن روز افزون تجارت دریایی، تنگه های بین المللی نیز در جغرافیای سیاسی نوین دریاها از جایگاه
ویژه ای برخوردار شده اند؛ هر چند در گذشته نیز تنگه­های مهم از اهمیت محوری برخوردار بودند، ولی اهمیت کنونی آنها بیشتر جنبة اقتصادی یافته است. این مسئله باعث می شود که امروزه پس از جنگ سرد از اهمیت برخی تنگه­ها کاسته و برخی دیگر که در مسیر تجارت جهانی واقع شده اند اهمیت ویژه ای بیابند.
با این اوصاف این پژوهش ضمن بررسی تغییرات ایجاد شده در مفهوم و مصداق تنگه­های استراتژیک در دو دورة ژئوپلیتیکی، درپی تحلیل اثرات قدرت و سیاست در آنها می باشد. نتایج حاصلة بیان­گر این مسئله است که صحنة اقیانوس هند و تنگه های مهم آن به دلیل داشتن نقش کلیدی در تجارت دریایی، از اهمیت بالایی برخوردارند و این امر باعث می شود تا این تنگه ها محل رقابت قدرت های رقیب باشند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Counteract between powre, policy and geography in important straits of the world

نویسندگان [English]

  • Nasrin Khaniha
  • Zahra Pishgahi Fard
چکیده [English]

We have been faced considerable developments in maritime trade after 2nd world
war. Development of maritime trade led to considerable dependence of countries to
free shipping. Thus, maritime issues are considered as subset of national security. This
is because access to capital and market is important factor of world new order and it
depends on sea lanes and important straits. Therefore, main security concern,
especially in relation to opponents, requires precise strategic consideration for
confrontation with trade wars. Thus, this issue is reason for what cold war
considerations are invalided and new problems are posed in front of countries.
Alongside with ever-growing importance of maritime trade, international straits also
have special position in sea new geopolitics. Although important straits had key role in
past too, but currently they are important economically. This issue in time after cold
war is reason which reduces importance of some straits and gives some other straits
special importance due to position that they have in world trade routes.
This research along with considering changes made in meaning and context of
strategic straits in two geopolitical periods, tries to analyze effects of policies and
powers on these straits. Results yielded from this issue indicate that Indian Ocean and
its important straits due to key role that they play in maritime trade, they are very
important and this is reason of competition between world powers in these straits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International straits
  • Maritime trade
  • Geopolitical period
  • Globalization
  • Business competition