آمایش صنعتی استان قزوین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

مکان یابی اصولی صنایع به منظور پیشگیری از بحران های زیست محیطی محتمل و همچنین استفاده شایسته و پایدار از جمیع امکانات پهنه سرزمین موضوع بسیار مهمی است که امروزه مورد توجه سازمان ها و ارگان های مختلف کشور قرار گرفته است. در واقع آمایش صنعتی را می توان گام مهمی در جهت بهبود محیط زیست و توسعه صنایع کشور و رشد اصولی و منطقی مناطق شهری و روستایی محسوب کرد. به این منظور در تحقیق حاضر، استان قزوین به منظور پیشبرد اهداف فوق و رفع تمرکز صنایع در استان تهران به عنوان هدف مطالعه انتخاب شده و منابع زیست محیطی و اقتصادی اجتماعی آن به طورکامل مورد مطالعه قرار گرفت. آمایش صنعتی این استان، باروش تجزیه و تحلیل سیستمی و بر پایه جبر بولین(Boolean Algebra)در مقیاس 0000 25 : 1 انجام گردید[مخدوم،1382]. در این راستا منابع زیست محیطی، در دو دسته منابع اکولوژیک و اقتصادی- اجتماعی مورد شناسایی، تجزیه و تحلیل و جمع بندی قرار گرفتند. سپس ارزیابی توان اکولوژیک، بعد از روی هم اندازی لایه های اطلاعاتی در GIS انجام شد و پس از حذف اراضی ممنوعه، دو پهنه با درجه توان یک و11 پهنه با درجه توان دو برای احداث صنعت مکان یابی شدند. اولویت بندی این پهنه ها نیز با توجه به مشخصه های اقتصادی، اجتماعی نقشه سازی شده در GIS ، به صورت کمی انجام گردید و پهنه ها از اولویت اول تا چهارم برای احداث صنعت مشخص گردیدند. در نهایت می توان نتیجه گیری کرد که استقرار صنایع در استان قزوین با احتساب معیارهای زیست محیطی و اقتصادی اجتماعی می تواند در پهنه هایی از اولویت اول تا چهارم صورت گیرد. پیشنهاد استقرار صنعت در قالب شهرک های صنعتی و پارکهای صنعتی در این نواحی می تواند به حفظ هر چه بیشتر محیط زیست یاری رساند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Industrial Spatial Planning In Province Of Ghazvin

نویسندگان [English]

  • Saba Rezasoltani
  • Seyed Masoud Monavvari
  • Maryam Rafati
چکیده [English]

Proper industrial sitting for preventing probable environmental constraints and also
sustainable and deserve use of whole land facilities is an important concept that many
Iranian organizations are nowadays interested in.
As a matter of fact industrial spatial planning can be considered as a giant leap in
environment and industrial development in the country and correct and logical growth
of city and rural areas. With respect to these objectives and removing the concentration
of industries in Tehran, industrial site selection in province of Ghazvin has been done
by systematical analysis method, based on Boolean Algebra in the 1:250000 scale,
using map overlaying method.
So environmental resources were studied, analyzed, classified in 2 categories:
Ecologic and Social-Economic, then measuring the ecological capacity of the land was
done after overlaying the layers in GIS. As a result after removing areas in which
industrial plantation was prohibited, 2 areas with the capacity of 1 and 11 areas with
the capacity of 2 were selected.
At last, prioritizing of the sites was done in a quantitative way by considering socioeconomical
characteristics in GIS. finally sites with priority of 1 up to 4 were
recognized. As a result industrial development with respect to environmental and socio
economical criteria can be done in these areas. The proposal of locating industries in
the industrial estates and eco industrial parks will give rise to the environmental
conservation concepts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • GIS
  • Industrial Spatial Planning
  • Ecological Capability Evaluation
  • BOOLEAN
  • Ghazvin Province