تحلیل سیستم های محیطی دامنه های باختری ارتفاعات باغروداغ و نقش آن ها در پیدایش بیوم جنگلی فندقلو

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

ارتفاعات باختری باغروداغ و در بطن آنها منطقه فندقلو، با دارا بودن جنگل های خزان شونده ی منحصر به فرد، مراتع زیبا و سرسبز و پهنه های آبی طبیعی و انسان ساز، به عنوان یکی از جاذبه های طبیعی شناخته شده در شمال غرب کشور، در منتهی الیه خاوری استان اردبیل واقع شده است.
در این تحقیق که اساس آن بر پایه ی مشاهدات ومطالعات میدانی استوار است به منظور بررسی ارتباط پوشش گیاهی موجود در منطقه و پراکنش جوامع جنگلی آن، با عوامل محیطی و شناسایی عوامل محدود کننده (بازدارنده) و تأثیر گذار در شکل گیری بیوم آن، ضمن بررسی هر کدام از عوامل محیطی، پس از تهیه نقشه های مختلف محیطی از یک سو و نقشه های پوشش گیاهی، از سوی دیگر اقدام به تهیه نقشه های تلفیقی درمحیط GISاز آنها، شده است.
با بررسی این نقشه ها، مشخص گردید که هیچ کدام از عوامل آب و هوایی، عامل بازدارنده در تشکیل جنگل، محسوب نمی شوند. بلکه این عوامل در نوع پوشش، اثر گذارند. دراین میان، دو عامل رطوبت و جهت باد، بیش از سایر عوامل، اثرگذار بوده و به واسطه میزان بهره مندی عرصه ها و جوامع گیاهی از رطوبت عبوری از سطح منطقه، در تراکم پوشش گیاهی و درصد آن، نقش ایفا می کنند.
چنانچه، حفاظت مستمر از عرصه های جنگلی و مرتعی، صورت پذیرد و به گیاهان، اجازه تکمیل مراحل رشد، داده شود،  می توان به ایجاد عرصه های جنگلی در اقصی نقاط منطقه مورد مطالعه، امیدوار بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of environmental system the western slopes of Baghrodagh moruntians and these roles in genesis Biomes fandoghlu forest

نویسنده [English]

  • R. Samadzadeh
چکیده [English]

West slopes of bagrodag and fandoglu area, with having unique autumnal forests,
beautiful and green pastures and naturel and human making extents, that is one of the
well-known natural attractions in west-north of country, has been situated in the end
west of ardebil province.
In this research, in order to survey existing relationships of vegetation in area and
its forest distribution,with environmental factors and identification of limiting
(preventing) factor and identification of effective factors in its area formation, with
survey of any environmental factors, commence of providing different environmental
maps from a direction and vegetation maps from the other direction and finally
combined maps from them has been done.
With survey of these maps, has been recognized that none of climatic factors,
preventing or limiting factors, in forest formation are not considered. But these factors
are effective in the kind of vegetation. Among these, two factors of humidity and the
direction of wind, have been effective more than other factors and due to have rates of
area and plant community from passing humidity of area level, play role in the
vegetation concentration and its present.
Trough, continuosly protection of forest and pasture areas has been done and the
cmpletness of growth stages has been provided for plants, can be hoped to making
forest areas in all over the study area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Systems
  • West slopse of bagrodag
  • forest
  • Vegetation
  • climate
  • Natural Resources
  • Fandoglu