بررسی پراکنش مکانی شاخصها یا فعالیتهای جهانی شدن در کلانشهرهای کشورهای در حال توسعه (نمونه موردی کلان شهر تهران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

در تحقیق حاضر چگونگی و میزان پراکنش و تمرکز فعالیتهای مرتبط با جهانی شدن در کلان شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته و همچنین چگونگی این پراکنش و ارتباط آن با تراکم جمعیتی و مرکز تجاری شهر مقایسه و بررسی شده است. بر اساس مطالعات صورت گرفته چنین بر می آید که رابطه معکوس بین تراکم جمعیتی و مکان یابی کاربریهای جهانی شدن وجود دارد. و همچنین این نمودها بیشتر گرایش به مکان یابی در خارج از هسته تجاری شهر دارند. در ارتباط با تمرکز کابریها یا پیوستگی مکانی آنها نیز می توان گفت که بیشتر این کاربریها نسبت به خود گرایش به همگرایی( تمرکز ) دارند و کل کاربریهای مرتبط با جهانی شدن نسبت به یکدیگر نیز حالت همگرایی وتمرکز داشته و ضریب توزیع بالا نیز این عامل را تصدیق می کند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on Distribution of the Globalization factors in the Megalopolises of Developing Countries (A Case study of Tehran)

نویسندگان [English]

  • Alireza Soleymani
  • Asghar Nazarian
چکیده [English]

At the present research we have studied the manner and degree of sprawl and
centralization as related to the globalization in Tehran Metropolis. We have also
studied and compared the circumstances of the sprawl and connection with the
population mass and the city center. According to our studies there is an inverse
relation between the mass of population and localization of the globalization
applications. These phenomena tend to the localization outside of the business center
of the city. In relation to the centralization of the applications or their local
connectivity it may be mentioned that most of these applications tend toward
convergence (centralization) and the whole applications related to the globalization
have a convergence and centralization attitude toward each other and the high
distribution coefficient confirms this factor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Globalization
  • Megalopolis
  • Developing Countries
  • Centralization