تحلیل مورفومتری گالی ها در منطقه صلوات آباد بیجار، استان کردستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

یکی از مهمترین منابع هر کشوری خاک می باشد. امروزه فرسایش خاک و تولید رسوب معضلی است که روزبه روز
روند افزایشی پیدا می کند و موجب از دست رفتن خاک سطحی دامنه ها، انباشت رسوب در مخازن سدها،رسوب گذاری
در کانال ها و خسارت هنگفت به اقتصاد کشور می شود. در این تحقیق گالیهای منطقه صلوات آباد- بیجار که یکی از
سرشاخه های قزل اوزن و سفیدرود می باشد، مورد تحقیق و مطالعه قرار گرفت. با استفاده از نقشه برداری زمینی ابعاد
گالی های بر روی زمین اندازه گیری شد. پارامترهای شیب، عرض، عمق، نسبت عرض به عمق، زاویه کف کانال و شکل گالی از مقاطع عرضی برداشت شده محاسبه گردید. سپس داده های مذکور با استفاده از نرم افزار spss خوشه بندی شدند 
و با آنالیز واریانس تأثیر هر متغیر در خوشه ها مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.بر اساس خوشه بندی انجام شده گالی ها در
سه خوشه تقسیم بندی شدند.نتایج آزمون همگنی نشان میدهد که از بین عوامل مختلف فقط شیب در خوشهبندیگالی-
های منطقه تأثیرگذار بوده است و بقیه پارامترها به عنوان عامل مستقیم در گالیها تأثیرگذار نبوده اند.برای بررسی تفاوت
یا عدم تفاوت هر یک از متغیرها با سنگ شناسیمنطقه از آزمون یومن ویتنی استفاده شد که از پارامترهای فوق عامل شیب
و عمق گالی تفاوت معنیداری را با سنگشناسی نشان میدهند. همچنین تفاوت بین تعداد گالیهای محدوده مورد
مطالعه با فاکتورهای شکل دامنه، کاربری اراضی، شیب و جهت دامنه با استفاده از آزمون کروسکال-والیس مورد بررسی قرار گرفت، نتایج این آزمون نشان داد که بین تعداد گالیها با عامل های نامبرده در سطح معنی داری 0/05 تفاوت مشخصی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of gullies morphometery in Salavat Abad-Bijar area, Kordestan province

نویسندگان [English]

  • REza Esmaili
  • Ronak Shokati
چکیده [English]

One of the most important resources of every country is soil. Today, its erosion and producing
deposit is a difficult that is increasing progressively and causes to lose surface soil of slope,
sediment accumulation in reservoirs, sedimentation in channels and enormous damage to the
economy. In this research the gullies of region Salavat Abad-Bijar was studied. Dimension of
gullies was studied by using field surveys.The parameters of width, depth, the ratio of width to
depth, the channel angel and the parameters of gully shape obtained the cross-sections were
estimated. Then these data was clustered by SPSS software and analyzed by the effectiveness of
each variable in clusters by variance analysis and used mann-whitney U for assessing difference
of each variable with litology. Among of parameters, slope and depth of gullyhave a significant
difference with litology. According to this clustering the gullies is divided into three clusters.
The results of test show homogeneity that among the different factors, only slope has been
effective in the gullies of region and the reminded parameters has not been effectiveness as the
direct factor on gullies, therefore we concludes in the region studied, the morphometric indexes
cannot interfere in clustering as an effective factor. Also, it was surveyed the difference among
the numbers of gullies in this span under study along with the factors of the amplitude shape,
land use, the sensitive level to gullies, slope and the direction of amplitude by using Kruskalwallis
H test.The results of this test showed that there is a significant difference among the
number of gullies with the mentioned factors in the meaningful level of 0.05.

کلیدواژه‌ها [English]

  • gully erosion
  • morphometry
  • water erasion
  • Bijar
  • Salavatabad