تغییر اقلیم در ناهمواری های زاگرس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

در ایران، تغییرات اقلیم بسیار مهم ارزیابی می گردد زیرا بالارفتن دما و کمبود بارش ایران تأثیرات منفی زیادی بر روی
منابع آب و امنیت غذایی دارد که سبب گسستن بافت های زیستی، اجتماعی و غیره می گردد. از این لحاظ، ارزیابی
تغییرات مقدار بارش حائز اهمیت است. بررسی و ارزیابی روند بلندمدت بارش و دما در ناهمواری های زاگرس به
کمک سری های زمانی مجموع بارش، فراوانی روزهای بارشی، میانگین دمای شبانه روز و تفاوت دمای کمینه و
بیشینه ی 26 ایستگاه های هواشناسی ممکن گردیده است. حداقل دوره ی آماری سری های زمانی 17 و حداکثر 55 سال
بود. بنهجاری سری های زمانی با آزمون لایلی فورس و روند آنها با آزمون های پارامتریلجانگ- باکس و ناپارامتریتاو
کندال ارزیابی شده است. علاوه بر این، از آزمون همبستگی پیرسن برای برآورد نوع روند و شیب آن استفاده گردیده
است. نتایج آزمون ها، تغییرات گرایش دار(کاهشی و افزایشی ) معنی داری را در سری مجموع بارش و فراوانی
روزهای بارشی سالانه ی ایستگاه های زاگرس نشان ندادند. در مقابل، سری های زمانی میانگین دمای شبانه روز و
تفاوت دمای کمینه و بیشینه، دچار تغییرات شدیدتری گردیده اند. در بیش از 90 درصد ایستگاه های مورد مطالعه، سری
زمانی میانگین دمای شبانروز دارای روند بوده که عمدتاً گرایش افزایشی دارد. درمقابل، سری زمانی تفاوت دمای کمینه
و بیشینه در بیش از یک سوم ایستگاه های ناهمواری های زاگرس دارای روند می باشد. ایستگاه هایی که روند کاهشی
و افزایشی در سری زمانی تفاوت دمای کمینه و بیشینه آنها وجود دارد، در فراوانی با همدیگر یکسان بوده و از این
لحاظ یک الگوی مکانی مشخص در تغییرات سری زمانی تفاوت دمای کمینه و بیشینه ی ناهمواری های زاگرس وجود
ندارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Climate change in the Zagros region

نویسندگان [English]

  • Masoomeh ُSofi
  • Bohloul Alijani
چکیده [English]

Climate change, especially global warming affect s every aspects of the environment, social
structure, and food security. The zagros region due to its rugged nature and diverse climate is
very vulnerable to climate change such as temperature warming and rainfall decrease. In order
to unclose the signs of climate change in the Zagros region, the existing monthly rainfall, rain
days, mean, low and high temperatures of 26 stations in the region were studied. These
stations had data with different durations ranging from 17 to 55 years. The normality of the
time series were tested via lobly force, and their trend with Ljung-Box and Mankendal Tau.
The degree and sign of the trend were tested by correlation coefficient.
The results did not show any significant trend in the rainfall series. But the mean low
temperature and daily temperature range showed significant trend. More than 90 percent of
the stations showed significant increasing trend in the minimum temperature. While the daily
range showed both increasing and decreasing trends.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climate Change
  • Time series analysis
  • Zagros region
  • stochastic time series
  • climate of Zagros region