مطالعه و برآورد کیفی فرسایش در رخساره های ژئومرفولوژی با روش FAO در حوضه آبخیز ناورود

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

فرسایش وکاهش حاصلخیزی خاک از جمله مسائلی است که دستیابی به توسعه کشاورزی پایدار و حفظ محیط زیست را با مشکل
روبرو می سازد. مطالعه کمی وکیفی فرسایش در حوضه های آبخیزکشور و جلوگیری از به هدررفتن یکی از غنی ترین و با ارزش
ترین منابع طبیعی کشور یعنی خاک و مبارزه با این فرایند کمال اهمیت را دارد. هدف از این تحقیق بررسی انواع فرسایش، شدت
فرسایش، تولید رسوب و عوامل موثر در این رابطه است در این خصوص ویژگی های فیزیوگرافی، توپوگرافی، اقلیمی، زمین
شناسی، ژئومرفولوژی، خاک، کاربری اراضی، پوشش گیاهی، خاک، فرسایش و تولید رسوب به طور کلی بررسی شد. این حوضه دارای مساحتی در حدود 265/46 کیلومتر مربع است. بررسی شدت فرسایش و تولید رسوب در هر زیر حوضه با استفاده از روش تجربی FAO (کیفی) صورت گرفت. نتایج بدست آمده از به کار گیری روش FAO در منطقه تحقیق نشان می دهد که ازکل مساحت حوضه آبخیز 0/002 درصد سطح حوضه درکلاس فرسایش ال 10/592 درصد از سطح حوضه درکلاس فرسایش ااا 78/811   درصد از حوضه درکلاس فرسایش IV و 10/595 درصد سطح حوضه درکلاس فرسایش V می باشد. از دلایل آن می توان 
به شیب زیاد و تغییرکاربری، تخریب جنگل ومراتع، جاده سازی و سازند حساس به فرسایش است. به طور کلی نتایج این بررسی
نشان می دهد که در هر زیر حوضه شیب مهمترین عامل فرسایش بوده و این مورد تقریبا در بیشتر زیرحوضه ها صادق است. عمده
ترین عامل ایجاد فرسایش در حوضه تغییرکاربری و تخریب جنگل و مراتع و جاده سازی و شیب بسیارزیاد می باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study and qualitative of estimation erosion on geomorphologic outcrops using FAo method Navroud drainage basin

نویسندگان [English]

  • Tahereh Fatolahzadeh
  • Mohammadreza Servati
چکیده [English]

Watershed basins of Iran are very different with a view to geology, unevenness, climate and
the other factors effective in erosion. The aim of this research is study of different types of
erosion in Navroud watershed basin, investigation of the intensity of erosion, sediment
production and the factors effective in this relation. The physiological, topographic, climatic,
geological and geomorphological specifications, plant covering, soil, erosion and sediment
production were generally studied. The area of the basin is about 265.46 square kilometers.
Then with integration of the original work units and their petrological structure. The intensity
of erosion and sediment production in each work unit was investigated with use of
(qualtitative) FAO (experimental method). On the basis of the obtained results subbasins Nos.
Also they have the most amount of sediment production as compared with the other
subbasins. Some of the reasons include the great slope, change of application, ruining of
forests and pastures, construction of roads and existence of the formations sensitive to
erosion. The other subbasins have the least amount of erosion and sedimentation, because
their formation is resistant to erosion and generally includes biotite, sandy lime, tuff and
andesite. Generally the results of this research show that in each work unit, slop is the most
important factor of erosion and this is true in some of the outcrops. The most considerable
factors for occurrence of erosion in a basin include application change, forests and pastures
ruining, road construction and very great slope.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geomorphologic outcrops
  • erosion
  • FAO (Experimental Method)
  • Navroud drainage basin