انتخاب بهترین مکان برای احداث سد خاکی با استفاده از روش ELECTRE (مطالعه موردی: حوضه آبخیز شاهرود- بسطام)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 نذارد

چکیده

مدیریت بهینه منابع آب نیازمند کسب اطلاعات دقیق، از چگونگی شرایط حاکم بر منابع و پیشبینی وضعیت آینده است. یکی
از روشهای مدیریتی منابع آب استفاده از روشهای تصمیمگیری چند معیاره است. هدف از این پژوهش انتخاب بهترین مکان
در حوضه آبخیز شاهرود-بسطام به منظور احدث سدهای خاکی جهت توسعه پایدار منابع آب است. یافتهها و نتایج این تحقیق نشان میدهد که در روش ELECTRE بین هفت پهنه حاصله، پهنه های ( 3،4،5 ) با 4 بار تسلط و با 2 بار مغلوب شدن با ( 2) امتیاز در رتبه اول قرار گرفتند و لذا مناسبترین پهنه جهت احداث سدهای خاکی هستند، در مقابل پهنه ( 1) با 6 بار مغلوب شدن و بدون تسلط با ( 6-) امتیاز در رتبه آخر قرار گرفت که جهت احداث سدهای خاکی مناسب نیست و پهنههای ( 2،6،7 ) به ترتیب با (1,2,2) بار تسلط و (5,4,4) بار مغلوب شدن با امتیازات (4-,2-,2-) به ترتیب در ردههای بعدی قرار گرفتند بنابراین پهنه های  (7,6,2,1) به علت این که تعداد دفعات مغلوب شد نشان از تعداد مسلط شدنشان بیشتر بود و امتیاز منفی به دست آوردند، باید حذف شوند 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Choosing the best place for the purpose of the earth-fill Dam by using the ELECTRE (Case study: basin of watersheds is one Shahroud-bastam Basin)

نویسندگان [English]

  • Amir Hossein Halabian 1
  • Alireza Arabameri 2
  • Mahmoud Soltanian 1
چکیده [English]

Abstract:
The optimal management of water resources needs to learn exact and up to date, of how the
conditions governing the resources and the status of their future forecasts. one of the methods
of management of water resources use methods of the multi criteria decision making. The
purpose of this research to choose the best place for the purpose of the earth-fill dam found to
develop sustainable water resources. findings and the results of the research indicates that in
ELECTRE method and in between regions seven, regions (3, 4, 5) with 4 times the
domination and 2 times the defeated with (2) points in the first rank, and have been the most
appropriate levels for the earth-fill dam, in front of a large (1) with 6 times recessive and
without fluency with (6) points in the final ranking and the direction of the earth-fill dam is
not appropriate and a large (2, 6, 7) respectively with (2, 2, 1) time mastery and (4, 4, 5) was
defeated with rates (1-, 2-, 4-) in the next category. levels of (1, 2, 6, 7) due to the fact that the
number of times the one in which the number of non-dominant one in which more and
negative points are earned should be deleted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • watershed
  • shahroud
  • methods ELECTRE
  • techniques GIS
  • Zoning