اهمیت ژئوپولتیک زیس تمحیطی در جهان امروز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

شروع انقلاب صنعتی در اروپا و ظهور تکنولوژی مدرن در زندگی انسان ها، تغییرات گسترده ای در سطح زمین
ایجاد نمود . این رویداد که با برداشت و تخریب منابع طبیعی در سراسر مناطق جغرافیایی کره زمین همراه بود،
چهره زمین را دچار تغییرات عمیقی کرد . این تغییرات که در نیمه ی دوم قرن بیستم با تخریب لایه ازن، انقراض
گسترده گونه های حیاتی، تخریب شدید پوشش گیاهی، کاهش شدید منابع طبیعی و ... همراه بود، به صورت
بحران های زیست محیطی آشکار گردید.
با شروع بحران های زیست محیطی، دولت ها مانند همه بحران ها از خود واکنش نشان داده و با نوعی تعامل
به صورت تشکیل اجلاس های بین المللی، صدور قطع نامه ها و کنوانسیون های متعدد سعی در جلوگیری از گسترش
بحران های زیست محیطی در سه سطح ملّی، منطقه ای و جهانی نمودند . عمق این بحران ها و دامنه آن ها به قدری
گسترده بود که علاوه بر دولت ها، احزاب و سازمان های غیر دولتی مانند : احزاب صلح سبز در سراسر جهان تشکیل
شدند و با گسترش دامنه فعالیت خود و مقبولیت مردمی، در اواخر قرن بیستم توانستند در برخی کشورهای صنعتی
دولت ها را در دست گیرند.
این مقاله با روش تحلیل محتوا ضمن پرداختن به مفهوم ژئوپولتیک زیست محیطی در پی کشف این موضوع
می باشد که آیا بحران های زیست محیطی در آینده به کشمکش و بحران های میان اقوام یک کشور، کشورهای درون
منطقه ای و نهایتاً مناطق جهان تبدیل خواهد شد و پژوهشگران ژئوپولتیک و محیط زیست چگونه می توانند
راهکارهایی را به دولت ها و سازمان های غیردولتی پیشنهاد کنند تا از تبدیل بحران های زیست محیطی به بحران های
امنیتی جلوگیری نمایند.
نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می دهد، بحران های زیست محیطی و کاهش شدید منابع طبیعی در
آینده منشا بسیاری از درگیر یهای قومی و همچنین منطقه ای است و بسیاری از روابط، ملاحظات و تنش های قومی،
منطقه ای و جهانی بر مبنای این بحران ها در حال شکل گیری و گسترش است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The importance of Environmental Geopolitics in today's world

نویسندگان [English]

  • Z Pishgahifard
  • O Alizadeh
چکیده [English]

The advent of industrial revolution in Europe and Modern technology in human's
life led to many changes on the earth. These events which were along with the off take
and destruction of the natural resources all over the geographical regions of the globe
led to deep changes on the earth. These changes in half second 20th century which were
along with the destruction of ozone, vast extinction of vital species, strong destruction
of herbaceous strong reduction of natural resources caused Environmental crises.
From the beginning, governments reacted against these events like other crises.
They tried to restrain from much Environmental crises in national, regional and
universal term by international meeting, manifesto issuance and different convention.
These crises were so deep and vast that in addition to governments, parties and Nongovernment
organizations such as "Green peace parties" were made all over the world.
Near the end 20th century they could control the governments in some of the industrial
countries with expanding their activities and national acceptability.
The aim of this essay is explaining the concepts of Environmental geopolitics and
discovering whether these environmental crises will change to conflicts and crises
among the nations of a country, in region countries and finally the universal areas.
Also how Geopolitics and Environmental researchers can suggest guidelines to the
governments and Non- Government organization in order to restrain from changing
Environmental crises to security crises.
The results of the research show that Environmental crises and strong reduction of
natural resources will be the source of many national and regional confects in the
future. More relations, consideration, national, regional and universal conflicts based
on these crises will come to existence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental geopolitics
  • Environmental crises
  • Global Regions
  • Ethnic involvement