تحلیل فضایی نقش اقلیم بر تجهیزات و ادوات نظامی در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

عناصر اقلیمی روی سامانه های نظامی تأثیر فراوان دارد . پژوهش حاضر به نقش آب و هوا در سایت های نظامی
با تأکید بر تجهیزات و ادوات نظامی پرداخته است . هدف از انجام این کار، شناسایی مناطق مطلوب برای نگهداری
تجهیزات و ادوات در پایگاه های نظامی کشور است . به دلیل گستردگی سایت های نظامی در این تحقیق سعی
گردیده است صرفاً به سایت های زمینی توجه شود . دراین سایت ها تجهیزات و ادوات نظامی بعد از سربازان در رده
دوم اهمیت قرار دارد . در تجهیزات نظامی بیشتر عناصر بارش، دما، رطوبت و سرعت باد اثر دارد . پس از استخراج
آستانه های اقلیمی مناسب برای تجهیزات و ادوات نظامی آمار سینوپتیک 117 ایستگاه سینوپتیک کشور به صورت
روزانه طی یک دوره 23 ساله استخراج گردید و درصد فراوانی روزانه عناصر تأثیرگذار طی یک برنامه نرم افزار کامپیوتری استخراج شد . در مرحله بعد بر مبنای مدل (A.H.P) به صورت وزن دهی و بر اساس درجه اهمیت طی یک جدول ماتریسی به عدد مطلوبیت هر عنصر اقلیمی دست یافتیم . سپس روی نقشه کشور بر مبنای فصول سال
نسبت به شناسایی مناطق مناسب اقدام گردید . بر اساس نتایج تحقیق حداقل مطلوبیت 66 % در شهرهایی مثل گلمکان، جاسک، تکاب، پیرانشهر و ... حداکثر آن 98 % در شمال میناب، خور و بیابانک و ایرانشهر مشاهده گردید

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial analysis of the impact of the climate on the military equipments in Iran

نویسندگان [English]

  • M Ahmadi
  • B Alikhani
چکیده [English]

Climate affects all military activities specially military sites and equipments. This
research is undergone to analyse the impact of the climate on the military equipments
in Iran. For this purpose the daily climatic elements were obtained for 117 weather
stations during 1982-2004 period. The daily temperature, relative humidity, rainfall
and wind were analysed according to the climatic thresholds of the major military
materials. The weather elements variations over the country were weighted according
AHP model. Finally the stations were grouped according to their suitability for
military equipments into three good, moderate, and weak regions. Stations such as
Minab showed highest rate of suitability of 98 % and stations such as Jusk showed the
lowest suitability rate of 66%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Military equipments
  • Climate and military activities
  • Iran
  • Climate of Iran