بررسی الگوهای سینوپتیکی وقوع بارش های سیل آسای تابستانه در خراسان شمالی و رضوی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

به منظور بررسی و تحلیل الگوهای سینوپتیکی مربوط به وقوع بارش های سیل آسای تابستانه در خراسان شمالی و رضوی طی سال های 1381-1380 (ه.ش) نقشه های فشار سطح زمین و سطح 500 میلی باری بررسی شده است . مهم ترین الگوهایی که با وقوع سیل هماهنگی نشان دادند، عبارت است از: پر فشار دریای خزر، تراف سطوح فوقانی جو، کم فشار دشت کویر و تلفیق رود باد های جنب قطبی و جنب حار ه ای. از 18 سیل مورد بررسی، 4/44 درصد شامل 8 مورد مربوط به پر فشار دریای خزر و جریان های شمالی روی این دریا است، 7/27 درصد شامل 5 مورد به تراف سطوح فوقانی جو، 1/11 درصد شامل 2 مورد به کم فشار دشت کویر و 2/16 درصد شامل 3 مورد ناشی از تلفیق رود باد قطبی و جنب حاره مربوط است. الگوهای پر فشار دریای خزر و کم فشار دشت کویر در
گرم ترین روز های فصل تابستان و الگوهای تراف سطوح فوقانی و تلفیق رود باد قطبی و جنب حار های در فصل بهار
به وقوع پیوسته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey on Synoptic Patterns of Heavy Summer Rain happening in the northern areas of Khorasan

نویسنده [English]

  • A Bani-Vahab
چکیده [English]

In order to investigate and analyze the synoptic patterns in relation to heavy
summer rain happening in the northern areas of Khorasan Province during 2001-2002,
the earth surface pressure maps and the 500 mb ones were examined .
The most significant patterns that were in coordination with the real flood happening
were as follows:
High pressure of the Caspian Sea, the higher atmosphere level trough, Kavir plain
low pressure, combination of polar and subtropical jet stream. Out of 18 cases under
study, 44.4 % including 8 cases, were about high pressure of the Caspian Sea and
north flows over this sea, 27.7% including 5 cases, were concerned with higher
atmosphere level trough, 11.1% including 2 cases, were related to Kavir plain low
pressure, and 16.2% including 3 cases, were due to a combination of polar and
subtropical jet stream .
The patterns related to high pressure of the Caspian Sea and Kavir plain low
pressure have happened in the hottest summer days and higher atmosphere level
trough with a combination of polar and subtropical jet stream occurred in spring .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Synoptic patterns
  • flood
  • Khorasan province