بررسی عوامل مؤثر در وقوع زمین لغزش ها با روش AHP و سیستم اطلاعات جغرافیایی(مطالعه موردی: حوضه صفارود)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

زمین لغزش ها یکی از بلایای طبیعی بوده که موجب خسارات جانی و مالی، ورود توده های لغزشی به داخل
رودخانه ها و مشکلات دیگر می گردد. شناخت همه جانبه عوامل و فرایندهایی که به طور مداوم بر روی دامنه ها اثر
گذاشته و آن ها را به سمت ب یثباتی سوق داده، می تواند کمک موثری در کاهش خسارات ناشی از آن ها داشته باشد .
تحقیق حاضر درحوضه صفارود رامسر با هدف مشخص نمودن عوامل مؤثر در وقوع زمین لغزش ها، طبقه بندی عوامل
و تعیین نرخ یا وزن که بیانگر میزان نقش این عوامل در رخداد لغزش هاست، صورت گرفته است. این عوامل شامل
سنگ شناسی، گسل، ارتفاع، شیب، جهت دامنه، بارش، آبراهه، خاک، پوشش گیاهی، راه ارتباطی و آبادی های حوضه بوده و از GIS برای تهیه و تلفیق لایه های اطلاعاتی و ارزیابی هر یک از عوامل، وزن دهی و ترکیب آن ها استفاده شده است. برای وزن دهی به معیارها از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده گردید . معیار وزن دهی عناصر موجود در هر لایه بر اساس بیشترین نقشی بوده که در داخل آن لایه و در زمین لغزش موثر می باشد . نتایج
حاصله بیانگر آن است که عوامل مؤثر بر وقوع لغز شهای حوضه به طور سیستماتیک با یکدیگر ارتباط داشته و هر
جا که دخالت انسان بیشتر بوده و عوامل تأثیرگذار حضور بیشتری دارند، خطر وقوع لغزش نیز زیاد بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of Effective Factors in landslide Hazard Using GIS (Case Study: Safaroud Basin)

نویسنده [English]

  • E Jokar Sarhangi
چکیده [English]

Landslide is one of the natural disasters that causes loss of life, financial damages,
slide mass into rivers and other problems. Recognition of the factors and processes that
continuously influenced on the amplitudes and made them tend towards instability, can
effectively help to reduce these damaes. This research has been carried out in Safaroud
Basin, Ramsar, to determine effective factors in landslide hazard, classify the factors,
determine the weight or rate that indicate the functions of these factors in occuring
landslides. This research is evaluated the factors of lithology, fault, hight, Slope,
direction, rainfall, channel, soil, vegetation, ramp and villages of area and GIS has
been used for preparing and integrating thematic layers and evaluating all of the
factors, weighting and combining them. It is used to weighting the criteria by AHP.
The criterion of weighting of the existing elements in each layer has been based on
t he most effective role played in the layer and in landslide. The obtained results show
t hat the effective factors in the landslide hazards of the area are systematically related
t o each other and wherever a man has more interfered and the role of effective factors
has been more, the landslide hazard has been more.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Landslide
  • Safaroud Basin
  • AHP
  • GIS