بررسی دوره های خشک و تر تهران (مهرآباد) با استفاده از مدل زنجیره مارکوف و تحلیل های سینوپتیک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

به منظور تحلیل و پیش بینی آماری و سینوپتیکی دوره های خشک و تر تهران طی دوره سرد ، روزهای با بارش 0/1 میلی متر و بیشتر ایستگاه مهرآباد به عنوان روزهای مرطوب طی دوره آماری 2004-1985 به صورت روزانه انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت . جهت تعیین دوره های خشک و تر از مدل زنجیره مارکوف مرتبه دوم استفاده
گردید. ابتدا فراوانی روزهای بارانی و خشک بر اساس تداوم آ ن ها گروه بندی و فراوانی هر کدام از توالی ها به
صورت مجزا مطالعه گردید . سپس احتمال وقوع هر یک از توالی ها به صورت ماهانه و شش ماهه سرد محاسبه
گردید. حداکثر فراوانی روزهای بارانی 51 روز و حداقل آن 25 روز در سال است. ماه مارس با 188 روز و ماه اکتبر با 81 روز بارش به ترتیب بیشترین و کم ترین فراوانی را دارا بوده اند. سال 1995 به عنوان خشک ترین و سال 1996 مرطوب ترین سال در طول دوره آماری منطقه بود ه اند. پس از تعیین توال یها بررسی الگوهای فشار موثر در ایجاد
بارش در روزهای 27 الی 30 نوامبر و 1 تا 7 دسامبر 2003 به عنوان طولان یترین دوره بارش منطقه و همچنین
بارش روزهای 10 الی 13 دسامبر 1995 به عنوان یک دوره 4 روزه مرطوب در خشک ترین سال دوره مطالعاتی
مورد تجزیه و تحلیل سینوپتیکی قرار گرفته است . بدین منظور از نقشه های فشار سطح دریا و 500 هکتوپاسکال
همچنین نقشه های جهت و سرعت باد و نم ویژه در تراز 700 هکتوپاسکال استفاده شده است.
مقایسه فراوانی توالی های پیش بینی شده با فراوانی توالی های مشاهده شده دقت مدل زنجیره مارکوف را در
پیش بینی توالی های خشک و تر منطقه تهران که ناهماهنگی شدید بارش دارند نشان داد.
در بررسی سینوپتیکی از نقشه های هوا در سطوح 500 هکتوپاسکال و سطح دریا و همچنین جهت و شدت باد
و نم ویژه در تراز 700 هکتوپاسکال مشخص گردید که مهمترین منبع رطوبتی ایران دریای سرخ و خلیج عدن بوده
است که توام شدن این منابع رطوبتی با خلیج فارس و پشته عربستان موجب انتقال بیشتر رطوبت به داخل ایران و
تهران شده است.

عنوان مقاله [English]

Research on Tehran’s dry and wet periods using second grade Markov chain Model

نویسندگان [English]

  • P Kerdavani
  • H Mohamadi
  • M Afshar
چکیده [English]

In order to Statistically and Synoptically analyze and predict the dry and wet periods in
Tehran during the cold period, the days with 0/1 milimeter rain or more , mehrabad
station was daily chosen and surveyed as wet days during 1985-2003. The second
grade markov chain model was used For determinig dry and wet periods. At first
frequancy wet and dry days according to their continuation were classified and
frequancy eash one was studied individually.Tthen the possibility of every sequence
was calculated monthly and a six month of cold ness period.
The most frequancy of rainy days 51 days and its least is 25 days a year. March
with 188 and October with 81 days rain is the Maximum and the Minimum frequency.
1995 and 1996 years have been the driest and wettest years.After determining the
sequences , the survey of effective pressure patterns in creating rain during the days 27
to 30 of November ,1 to 7 of December 2003 as a longhest period and 10 to 13 of
December 1995 as a period of 4 days of wetness during the driest year , the survey
period was synoptically analyzed for this reason. It has been necessary to use sea level
pressure maps and 500 hp and also maps of direction and speed of the wind and
spessific humidity 700 hp.
The comparison of the frequency of predicted sequences with the frequancy of
observed sequences , shows markov chain model exactness in predicting the dry and
wet sequences of Tehran region which have sharp mismathch of rain.
In synoptically maps it was specified that the most important source of humidity
in Iran have been the Red sea, Arab sea, Adan gulf, which concidence of these wetness
sources with the Persian gulf and Saudi Arabia high pressure has caused more
transition of wetness into Iran and Tehran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rain
  • dry and wet sequences
  • markov chain mode
  • Saudi Arabia high pressure
  • Drought
  • synoptically Analysis