شناسایی اشکال ژئومورفیک رودخانه ای - بخش اول 1 مروری بر اشکال بستری ( مطالعه موردی: رودخانه های حوضه شمالی البرز مرکزی – چالوس تا تالار )

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

رودخانه ها تنوع مورفولوژیکی متنوعی دارند . واحدهای ژئومورفیک رودخانه ای هم براساس موقعیت آن ها
در کانال و دره به چهار قسمت شامل مورفولوژی بستر کانال، اشکال میان کانالی، متصل به کرانه و دشت
سیلابی می شوند. دو نوع کانال سنگ بستری و آبرفتی در مقیاس بازه شناسایی می شوند که اشکال آن ها
عبارتند از : آبشارها، چالاب سنگی، تندآب، کاسکاد، سکو - چالاب، بستر هموار، چالاب -خیزاب و چین و
شکن ها و تپه های ماسه ای رودخانه ای. این مقاله مروری بر تحقیقات انجام شده در واحدهای ژئومورفیک
رودخانه ای فراهم می آورد که نمونه ها و اشکال آن ها از حوضه های شمالی البرز مرکزی تهیه شده است .
بررسی این واحدهای ژئومورفیک رودخانه ای درک ساده ای را از رژیم حمل آب و رسوب و رفتار رود فراهم
می آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify river geomorphic figures – part 1: Review of channel bed morphology (case study: northern catchments of central Alborz – Challos to talar )

نویسندگان [English]

  • M.M Hosseinzadeh
  • R Esmaili
  • S Motevali
چکیده [English]

Rivers are characterized by a continuum of morphological diversity. River geomorphic
units also based on their setting in channel and valley divide to four parts, including
channel bed morphology, various mid channels, bank-attached and floodplain features.
Two primary channel-reach are recognized; bedrock and alluvium that their
features including: fall, pothole, rapid, cascade, step-pool, plane bed (run), pool-riffle
and sand ripple-dune. This paper provides a review of previous researches in river
geomorphic units that samples and features produced from northern catchments of
central Alborz. The examination these river geomorphic units provide a simply
understanding of water and sediment transport regime and river behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fluvial geomorphology
  • geomorphic units
  • channel bed morphology
  • edrock and alluvium channels
  • river behavior- northern catchments of central Alborz