ژئومورفولوژی کارست در تاقدیس خاویز ( شمال شرق بهبهان )

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

شناخت ویژگی های ژئومورفولوژیکی پهنه های کارستی که از سنگ های انحلال پذیر عمدتاً کربناته مانند آهک
تشکیل شده اند نه فقط از نقطه نظر بنیادی بلکه به لحاظ تامین آب مورد نیاز انسان هم حائز اهمیت است . تاقدیس
خاویز که در استان خوزستان و در شمال شرق شهر بهبهان قرار گرفته است . از نقطه نظر بنیادی مورد مطالعه قرار
گرفته است . در این تاقدیس که رودخانه مارون آن را به دو بخش غربی و شرقی تقسیم نموده است، سازنده ای
زمین شناسی گورپی باسن اواخر کرتاسه، پابده باسن ائوسن، آهک آسماری باسن الیگو – میوسن و آبرفت های
دوران چهارم رخنمون دارند . به دلیل فشارهای تکنونیکی و مقاومت سنگ آهک آسماری ساختمان تاقدیس خاویز
شکاف و درزهای زیادی و 24 گسل خوردگی را نشان می دهد. آب و هوای حاکم بر تاقدیس خاویز نیمه خشک است.
علی رغم اقلیم نیمه خشک فعلی و با توجه به شرایط سنگ شناسی و ساختمان زمین شناسی مذکور در بالا، اشکال
مختلف کارستی از قبیل لاپیه 1 یا کارن، دولین، اوالا 2 و دره های کارستی با درجات تحول مختلف در سرتاسر تاقدیس
خاویز به چشم می خورد. با توجه به اشکال کارستی موجود در تاقدیس خاویز و اقلیم فعلی حاکم بر آن، به نظر
می رسد که این اشکال به طور عمده پالئوکارست م یباشند و از نظر سیکل فرسایشی کارست در ابتدای مرحله بلوغ 3
می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Karst geomorohology of the Khaviza Anticline (North east of Behbahan)

نویسندگان [English]

  • M.R Sarvati
  • Gh Oscani
چکیده [English]

Idensification of geomorphological characteristics of Karst area which are formed
mainly of soluble Carbonate stones such as limestone is form the point of view of
application are related to many human activities such as industry and agricultural due
to the water they provide for thoese activities. The Khaviz anticline which is located in
the province Khoozestan and in folded Zagros, is studied in this trend. This anticline is
divided by Marun river in two western and eastern parts. The gurpi formation (late
cretaceous), pabdeh formation (Eocene), asmari limestone (oligomiocene) and
quartaermary alluvial materials are exposed in this anticline. Tectonic movements have
crushed the anticline and caused joint systems and 24 faults. The present climate is
semiarid. Despite this climate there are different forms of karst features such as Lapies
(german, karren), Dolines, uvalas, and karst vallies. These forms seems to belong to
the paleokarst. Geological structure and conditions of lithologhy has controlled the
later evolution of karst features dominantly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • karst geomorphology
  • Khaviz anticline
  • Asmari limestone
  • Behbahan