پیش بینی کوتاه مدت سرمازدگی محصولات کشاورزی با استفاده از رابطـۀ دمای نقطۀ شبنم و دمای حداقل در شهر مشهد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

در این تحقیق به منظور بررسی امکان پیش بینی کوتاه مدت سرمازدگی با استفاده از داده های درجۀ حرارت روزانه و رطوبت نسبی ساعت 5/6 بعد از ظهر ایستگاه سینوپتیک مشهد برای ماه های آذر تا اسفند سال های 80-1363، مقادیر نقطه شبنم روزانه محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل آماری داده های موجود و آزمون های برازش آماری نشان داد که بین پارامترهای رطوبت نسبی و تفاضل دمای حداقل و نقطه شبنم، یک رابطۀ همبستگی معنی داری به صورت  Min-Dew=30.9-0.325RH   با ظریب همبستگی 70% وجود دارد. بنابراین نتیجه گیری شد در روزهایی که مقدار رطوبت نسبی در هنگام عصر کمتر از 75% می باشد احتمال وقوع سرمازدگی کم بوده و برای تعیین مقدار دقیق حداقل دمای فردای آن روز می توان از رابطۀ استخراج شده استفاده نمود. اما در روزهایی که مقدار این پارامتر بین 100%- 75% باشد، احتمال بوز سرمازدگی بسیار جدی بوده و بایستی با اعلام پیش آگاهی های لازم به کشاورزان منطقه در حد امکان از بروز خسارات بیشتر جلوگیری نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining Areas Prone to Slope Movements

نویسندگان [English]

  • A Shahabfar
  • K Ehteramian
  • M Motamedi
چکیده [English]

Investigating slope instability and determining areas prone to slope movements by
means of GIS has been considered by researchers in the past recent years; however,
sufficient attention has not been given to the methods employed in GIS.
The present article uses a cell analysis method in a slope instability study
conducted at Sanandaj Country, and has obtained an appropriate model for
determining prone areas. While testing the model, the cell analysis method has been
capable of assessing the factors influencing slope instability and creating modification
changes in weights and coefficients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • GIS
  • Slope movement
  • Modeling
  • Cell analysis