یخبندان بزرگ (قبل از حداکثر یخچالی پایانی) درکوه های جنوب شرق ایران: نمونه موردی ماسیف کوه جوپار در زاگرس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

در کوه جوپار با ارتفاع 4000 مترکه در زمان حاضر یخچال ندارد و در بخش خشک زاگرس قرار دارد . شواهدی از دو
دوره یخبندان شناخته شده است . یک دوره قدیم یتر در زمان قبل از حداکثر یخچالی پایانی (یخبندان ریس حدود 130000 سال
پیش) و یک دوره جوان تر در زمان ”حداکثر یخچالی پایانی “ (یخبندان ورم، حدود 60000 تا 18000 سال پیش ) در دوره
یخبندان قبل از حداکثر یخچالی پایانی طول یخچال حداکثر به 18 کیلومتر می رسید در حالی که در دوره حداکثر یخچالی پایانی
طول یخچال حدود 10 الی 12 کیلومتر می رسید. این یخچال ها به طرف پایین کوهستان تا حدود 2160 مترو 1900 متر جریان
داشته اند. ضخامت یخ در دوره یخچالی از 550 متر تا 350 متر می رسید. در زمان ”قبل از حداکثر یخچالی“ یک زبانه یخچالی
پایکوهی ممتد 23 کیلومتر به موازات کوهپایه گسترش یافته است . در زمان ”حداکثر یخچالی پایانی“ قسمت انتهایی یخچال به
طور منفرد در قسم تهایی ازکوهستان باقی می ماند.
در زمان یخبندان قبل از ”حداکثر یخچالی“ پایانی ارتفاع حد تعادل (ذوب یخ و تغذیه یخچال ) در ارتفاع 2960 متری و
در یخبندان ” حداکثر یخچالی “ در ارتفاع 3060 متری قرار داشت، یعنی 1590 تا 1490 متر پایین تر از ”حد برفی “ قرار داشت
بدین ترتیب نزول درجه حرارت از 11 تا 16 درجه سانتی گراد و یا به عبارتی 10 تا 15 درجه سانتی گراد برای مناطق کوهستانی جنوب شرق ایران در زمان 130000 و 60000 و 18000 سال پیش تعیین می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The High Glacial (pre-LGM and LGM) glaciation of SE-Iranian mountains exemplified by Kuh- i -Jupar massif in The Zagros (Part one)

نویسنده [English]

  • M Kouleh
چکیده [English]

Evidence has been provided of two mountain glaciations in the 4000 m-high, currently
non-glaciated Kuh- i -Jupar in the semiarid Zagros: an older period during the pre-LGM (Riss
glaciation, c. 130 Ka) and a younger one during the LGM (Würm glaciation, Isotop-stage 4-
2:60 -18 Ka). During the pre-LGM glaciation the glaciers reached a maximum of 17 km in
length; during the LGM glaciation they were 10-12 km long. They flowed down into the
mountain foreland as far as 2160, i.e. 1,900 m.
The thicknesses of the valley glaciers reached 550, i.e. 350 m. During the pre-LGM a 23 kmextended,
continuous piedmont glacier lobe has been developed parallel to the mountain foot.
During the LGM the glacier termini mainly remained isolated in the mountain foreland.
During the pre-LGM glaciation the ELA ran at 2,960 and during the LGM-glaciation at 3,060
m a.s.l, that is 1.590, i.e. 1,490 m below the current theoretical snow line. Thus, a temperature
depression of c. 11-16°C, i.e. 10-15°C is proved for the SE-Iranian highland, c. 130, ie. 60-18
Ka ago.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Paleoclimate
  • Ice Age Glaciation
  • High- and Central Asia
  • Glaciogemorphology