بهینه سازی جهت ساختمان ها ی شهر قیر در رابطه با تابش آفتاب با استفاده از روش روابط کسینوس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

هدف این پژوهش تعیین جهت مناسب ساختمان در شهر قیر در رابطه با تابش آفتاب است. موقعیت جغرافیایی شهر مورد پژوهش سبب شده که در غالب ایام سال اقلیم گرم وخشک حاکم باشد. لذا در جهت گیری بنا، حفظ ساختمان از تابش آفتاب در مواقع گرم در اولویت نخست و استفاده حداکثری از تابش آفتاب در مواقع سرد در مرحله بعد قرار گرفت. جهت تحقق اهداف فوق ابتدا محاسبه مقدار انرژی خورشیدی تابیده شده بر سطوح قائم ساختمان بصورت نظری و واقعی با روش محاسباتی قانون کسینوس صورت پذیرفت. سپس با استفاده از جدول تقویم نیاز به سایه و آفتاب و نمودار محاسب دمای موثر، مواقع گرم و سرد سال مشخص و با استفاده از جداول حصول شده تعیین بهترین جهت مناسب ساختمان برای شهر مورد پژوهش محقق شد. جهت 150+ تا165+ برای ساختمان های یک طرفه وجهت 165+ و15- برای ساختمان های دو طرفه ایده ال ترین و جهت 180 جهت پذیرفتنی انتخاب شد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimization of the Direction of Buildings of Qir Town In Relation to Sun Radiation Using the Cosine Method

نویسندگان [English]

  • Manoucher Farajzadeh
  • Mohammad Hossein Abbasi
چکیده [English]

The aim of this study was to determine the appropriate direction of buildings in Qir town in relation tothe sun radiation. The geographical locationofthe examined town has led to the dominance of a dry and hot climate in most of the year. Therefore in making the direction of the buildings, protecting the buildings against sun radiation in hot days is in the first priority, and maximum use of sun radiation in cold days is in the next priority. In order to realize the mentioned goals, at first the amount of solar energy radiated onvertical surfaces of the buildings was calculated theoretically and practically by computational method of cosine law. Then using the calendar table of need to shade and sunshine,and effective temperaturecalculation chart, hot and cold times of year were determined, then using the tables obtained, the determination of the best appropriate direction of the buildings of the examined town was done. Themost ideal direction determined for single-sided buildings was +150 to +165, and +165 and -15 fordouble-sided buildings, and 180 was selectedas the acceptable direction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Building’s direction
  • Qir
  • Sun radiation
  • Cosine method