هیدروژئومورفولوژی حوضه آبریز دشت گرو ( استان هرمز گان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

حوضه آبریز دشت گرو در واحد مورفوتکتونیکی مکران واقع شده است. این دشت تحت تاثیر ویژگی های زمین شناسی و ژئومورفولوژی از نفوذپذیری اندکی بر خوردار بوده و تغذیه آب زیر زمینی به جزء در قسمت های کم شیب و سطح دشت به طور مناسب صورت نمی گیرد. بهره برداری بیش از ظرفیت منابع آبی در کنار خشکسالی های اخیر، کمیت منابع آب زیر زمینی را به شدت تقلیل داده است. هدف از این تحقیق بررسی علل اصلی به ویژه عوامل ژئومورفولوژیک و نیز عوامل انسانی مؤثر بر افت کمی و کیفی منابع آب دشت گرو می باشد. به منظور دست یابی به این هدف، ویژگی های زمین شناسی و ژئومورفولوژیک حوضه آبریز دشت و تأثیرات آن بر کمیّت و کیفیّت منابع آب زیر زمینی مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق عمدتاً بر پایه روش تحلیلی و توصیفی استوار بوده است. ابزار تحقیق را نقشه های توپوگرافی، زمین شناسی و داده های آماری ایستگاه های هیدرومتری منطقه تشکیل داده اند. علاوه بر این از مشاهدات، مصاحبه و کارهای میدانی داده ها و نتایج کنترل و تکمیل گردیده اند .نتایج نشان می دهد که ویژگی های ژئومورفولوژیک حوضه آبریز دشت به طور مستقیم و غیر مستقیم از دیدگاه کاربردی در فعالیت های انسانی به ویژه در بخش کشاورزی و منابع آب تأثیر گذار بوده است. از دیدگاه مدیریتی لازم است بهره برداری از منابع آب زیرزمینی بر اساس ملاحظات ژئومورفولوژیک و در قالب پروژه های بلند مدت در برنامه ریزی لحاظ و اجرا گردد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hydro geomorphology of Garou plain water shed (Hormozgan Province)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ebrahim Afifi
  • Mojtaba Yamani
  • Yaser Hassanzadeh
چکیده [English]

The water shed basin of Garou plain is located in Makran Zone. National conditions such as climate and geography have affected the quality and quantity of the regional water resources. Over exploration of water resources as well as recent draughts, have drastically decreased the amount of water in the region. For this reason for most of agriculture is around the banks of Garou village. 
The main objective of this study is to explore the basic factor, particularly geomorphologic and human features which are effective on decreasing the quality and quantity of water resources of Garou plains as well as determining the risk of draught and the impact on decreasing drought risk in the region.
To achieve the objectives of the project, geomorphologic features of Garou plain water shed basin and impacts on the quality and quantity of geomorphologic water resources.
Methodology of this study was based on an analytic and descriptive approach. The instruments used to conduct the study were topographic geological maps as well as statistical data acquired from hydrometric stations in the region. Moreover, direct observations, interview, and data analysis have been used.
The result of the study showed that geomorphologic features of the water shed basin of plain, from applied viewpoint, have directly and indirectly affected water resources because of human activities particularly in agricultural stations. Considering managerial perspective, it is necessary to observe geomorphologic principle while exploring the water resources for short and long-term programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water resources
  • Garou plain
  • water shed basin
  • hedrogeomorphology
  • Underground water
  • Geomorphology
  • draught risk