ارزیابی توسعه پایدار شهری در روند توسعه شهر ملایر با استفاده از GIS و تکنیک موریس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه آزاد

2 دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

چکیده

توسعه پایدار شهری به خصوص در قرن 21 بصورت جدی و گسترده از سوی محافل علمی و سازمان های بین المللی پیگیری می شود.
هدف این مقاله ارزیابی توسعه پایدار شهری در روند توسعه شهر ملایر به لحاظ برخورداری از شاخص های توسعه است. روش مورد استفاده در این پژوهش ترکیبی از روش های تحلیلی و موردی زمینه ای است. نوع تحقیق کاربردی توسعه ای و پهنه مطالعاتی آن شهر ملایر با مساحت 2280 هکتار و جمعیت 159848نفر بوده است.
نتایج این پژوهش نشان می دهد شهر ملایر به رغم حرکت خود طی دهه های اخیر به سوی توسعه، چندان موفقیتی در جهت دستیابی به ابعاد توسعه پایدار نداشته است.افزایش جمعیت شهر ملایر در طی 40 سال گذشته و رشد و گسترش فیزیکی در زمین های پیرامون و پی آمدهای زیست محیطی آن باعث شده است میزان پایداری در شهر به لحاظ محدودیت های مختلف چندان مورد توجه نباشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

evalution of urban sustainable development in malayer city development process

چکیده [English]

City stability is one of the issues , which specially in 21st century, has been followed by scientific societies and international organizations, lack of social justice , lowness of life quality and welfare in most of the areas of the city. Population increase during last 40 years and physical growth and expansion in the suburbs and environmental side effects led to neglecting the stability rate according to different limitations. so, lack of consistency of city population in different areas earnings ,employment, service potential city ,city fundamentals and different indicators of economy ,society ,environment and somatic ,made the development of the city unstable .serious crisis in most of suburban areas of city and old ones made the city more unstable. So, in conclusion, to achieve the sustainable city development, urban managers and city planners should recognize the dimensions of sustainable development

کلیدواژه‌ها [English]

  • HDI
  • GIS
  • urban sustainable development