ارزیابی پارامترهای ژئومورفولوژیکی در توسعه فیزیکی شهر گرگان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

-

چکیده

بسیاری از شهرهای ایران از نظر روند توسعه فیزیکی با محدودیت‌های ژئومورفولوژیکی مواجه هستند. شهر گرگان نیز با توجه به قرار گرفتن در منطقه شمال کشور ایران، نمی تواند به صورت گسترده توسعه یابد چرا که با محدودیت‌های فیزیکی توسعه شهری مانند وجود زمین های کشاورزی مرغوب، جنگل ها، رودخانه ها و وجود تپه‌های موجود در حاشیه شهر در روند توسعه شهری مواجه است. هدف از این تحقیق دستیابی به متغیرهای موثر در توسعه فیزیکی شهر و دستیابی به الگویی که توسعه‌ی آتی شهر گرگان را با کمترین خسارات به محیط طبیعی مکانیابی نماید، می باشد. نتایج نشان می دهد شهر گرگان با توجه به وضع موجود از جنوب به جنگل و از سایر قسمت ها توسط زمین های کشاورزی محدود شده است. برای توسعه فیزیکی شهر دو گزینه پیش رو دارد: 1-توسعه درون شهری که با تخصیص تراکم ساختمانی بیشتر به ساختمان‌های شهری امکان پذیر است. 2-توسعه برون شهری اراضی که مساعد توسعه فیزیکی شهر باشد. بنابراین با توجه به مدل‌ها مناسبترین مکان جهت توسعه و گسترش آتی شهر گرگان قسمت های شرق و غرب گرگان می باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Geomorphologic parameters in physical development of Gorgan city

نویسندگان [English]

  • Somayeh Emadodin
  • Fakhrodin Namjou
چکیده [English]

Many cities of Iran are faced with Geomorphological constrains in Physical development trend .Gorgan city is located in the northern region of the country and it cannot be extended widely, because it is confront with physical constraints of urban development like appropriate agricultural land, forests, rivers and hills on the margin of town. The purpose of this study is identifying effective variables of urban Physical development and presenting the model which locates future development of Gorgan with minimal damage to the natural environment. The results show that current status of Gorgan is restricted to the forest through South and other part by agricultural lands. For the physical development has two selection: 1- Urban development is possible with more building density to urban buildings.2- Suburban development in areas that are suitable for physical development of Gorgan.Therefore, the best places for future of Gorgan development are part of the east and west of Gorgan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban development
  • geomorphologic features
  • Gorgan