بررسی و تحلیل مدل‌های AHP و شبکه عصبی مصنوعی در پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش دامنه‌های جنوبی البرز (منطقه تجریش تهران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

-

چکیده

در این تحقیق پس از بررسی‌های میدانی و مرور مطالعات در مناطق مشابه، 9 فاکتور به عنوان عوامل مؤثر بر خطر وقوع زمین‌لغزش منطقه شناسایی و به منظور تحلیل خطر در محیط نرم‌افزار ArcGIS مورد استفاده قرار گرفتند. نقشه زمین‌لغزش‌های موجود نیز از طریق عملیات میدانی و با استفاده از دستگاه GPS تهیه گردید. 9 لایه اطلاعاتی آماده شده در ArcGIS با لایه اطلاعاتی پراکنش زمین‌لغزش‌ها تطابق داده شد و اطلاعات میزان زمین‌لغزش‌ها در هر یک از کلاسه‌ها و مساحت آنها به دست آمد. پس از تعیین نرخ هر یک از عوامل، پهنه‌بندی با استفاده از شبکه عصبی و تحلیل سلسله مراتبی اجرا گردید. کارآیی هر یک از این مدل‌ها براساس نتایج خروجی مدل‌ها و با استفاده از دو شاخص دانسیته نسبی (Qs) و جمع مطلوبیت (Dr) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از شاخص Dr نشان داد که نقشه تهیه شده با استفاده از شبکه عصبی نسبت به نقشه تهیه شده با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی دقت بالاتری برای منطقه مورد مطالعه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis and investigation of landslide hazard zoning using of hierarchical analysis and artificial neural network models in the southern foothills of the Alborz (Tajrish of Tehran)

نویسندگان [English]

  • Mohsen Ranjbar
  • Asal Fadak
چکیده [English]

In this research, by review of previous works and field works, the Nine factors identified
effective factors in landslide hazard and used for analysis risk by GIS software. the occurred
land slides in the study area were gathered and rectified by GPS. These Nine maps were
crossed with the occurred landslide map and Landslides amounts and their areas were
computed in each class. After determining the rate of each factor (element), land slide
zonation was performed in GIS by artificial neural network and AHP Models. The efficiency
of output results of models was assessed by DR and QS indices. The results of DR index
showed The map was produced using a neural network than maps produced using the analytic
hierarchy higher accuracy for the study area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Landslide zonation
  • AHP
  • ANN