پیش بینی وضعیت خشکسالی استان لرستان طی دوره 2030-2011 با استفاده از ریز مقیاس نمایی خروجی 4 مدل گردش عمومی جو

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رییس گروه تحقیقات هواشناسی کاربردی استان لرستان

2 استادیار گروه جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

3 کارشناس تحقیقات هواشناسی کاربردی

چکیده

یکی از پیامدهای تغییر اقلیم وقوع رخدادهای حدی نظیر خشکسالی می‌باشد که شناسایی، پایش، ارزیابی و نیز اطلاع رسانی به موقع در زمینه وقوع این خشکسالی ها حائز اهمیت بسیار زیادی می‌باشد. به دلیل اهمیت استراتژیک استان لرستان از نظر تولید محصولات کشاورزی و باغداری مطالعه و شناخت پدیده خشکسالی از اهمیت زیادی برخوردار است. در این تحقیق به ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر وضعیت خشکسالی استان لرستان طی دو دهه آینده با استفاده از شاخص خشکسالی بارش استاندارد شده (SPI) پرداخته شده است.
در ابتدا داده‌های روزانه خروجی 4 مدل گردش عمومی جو ((HADCM – INCM - IPCM - NCCCSM تحت سناریوهای (B1, A2, A1B) توسط مدل آماری LARS-WG نسخه 5، ریز مقیاس شده و توانایی مدل WG LARS- در شبیه سازی اقلیم گذشته (2012-1991) 9 ایستگاه سینوپتیک استان مورد تأیید قرار گرفته سپس پارامترهای اقلیمی دمای کمینه، دمای بیشینه، بارش و ساعات آفتابی دوره 2030-2011 برای ایستگاه‌های مورد مطالعه با استفاده از مدل‌های مذکور شبیه سازی شده است. پیش بینی نهایی با توجه به وزن هر سناریو و هر مدل در پیش بینی عناصراقلیمی برای همه ایستگاه‌های همدیدی مورد مطالعه در این پژوهش صورت گرفته است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که به طور متوسط در همه ایستگاه‌ها در دهه اول و دوم دوره پیش بینی افزایش بارش خواهیم داشت. در مرحله بعدی با استفاده از داده‌های بارش وضعیت خشکسالی استان با استفاده از شاخص خشکسالی SPI در مقیاس سالانه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد طی دو دهه آینده خشکسالی در اغلب ایستگاه‌ها کاهش می‌یابد و در حالت کلی تقریباً در همه ایستگاه‌های سینوپتیک استان لرستان طی سالهای آتی تا 2030 وضعیت ترسالی افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predict The drought situation in the province of lorestan during the Years of 2013-2030 Using Down-scaling output of 4 general circulation model

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Dargahian 1
  • Behrooz Parvaneh 2
  • Hengameh Shiravand 3
چکیده [English]

 
One of the consequences of climate change, is drought. Identification, monitoring, and evaluation of the occurrence of droughts is very important.Studying the drought phenomenon in the Lorestan province of Iran is important, both in terms of agricultural production and horticulture . In this study, the effects of droughts due to climate change were studied. We analyzed the standardized precipitation index (SPI) to accomplish this.
We analyzed the circulation model (HADCM - INCM-IPCM-NCCCSM). We examined scenarios (B1, A2, A1B) with a statistical model. The statistical model we used was LARS-WG version 5, the fine-scale LARS-WG. Nine synoptic stations have been approved to evaluate the climate parameters. The climate parameters evaluated were: Minimum temperature, Maximum temperature, Rainfall and sunshine hours.
This study covered the period 2011-2030 using this model. The final forecast according to the weight of each scenario and Hormel, The Synoptic prediction Nasraqlymy for all sites in this study has been done. The results show that the average of all the stations in the first and second volume will increase rainfall forecast .Next, we analyze the rainfall data, to evaluate the status of drought in the province. We reviewed the SPI drought index on the scale annually. The results show that over the next two decades, drought at most stations is reduced. We also found that wet conditions increased in the overall state of synoptic stations in through most of the coming years to 2030.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drought
  • Climate Change
  • climate models
  • Downscaling
  • index SPI
  • Lorestan province