بررسی تطبیقی تغییرات مبلمان سبز شهر شیراز و چشم‌‍ انداز ژئومورفولوژیک آن طی سال‌های (1393-1355) با استفاده از GIS & RS

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری دانشگاه آزاداسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه جغرافیا، تهران

2 استاد ژئومورفولوژی، دانشگاه تهران، ایران

3 استادیار اقلیم شناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

نقش و اهمیت فضای سبز در زندگی شهری امری اجتناب ناپذیر، محسوب می شود. به طوری که ارزش واهمیت فضای سبز شهری تا آنجاست که کارشناسان آن رابه عنوان ریه تنفسی شهرها نام نهاده اند. امروزه سنجش ازدور مانند عکس‌های هوایی وتصاویر ماهواره‌ای برای درک تغییرات محیطی اهمیت پیدا کرده است. تحلیل تغییرات با استفاده از این منابع به شدت به تصویر برداری مکرر بستگی دارد. دراین تحقیق به بررسی روند تغییرات فضای سبزوژئومورفولوژیک شیراز در طی دوره آماری 38 ساله (1393-1355) مورد ارزیابی قرار می گیرد. برای انجام این پژوهش ازشاخص پوشش گیاهی (NDVI) بر روی تصاویر ماهواره لندست (8، 1) و سنجنده (ETM+, MSS) درنرم افزار ENVI4.8 مورد پردازش قرارگرفت. و نقشه‌های تغییرات فضای سبزوچشم اندازژئومورفولوژیکی شهر شیرازدردوره مذکوردرمحیط GIS تهیه گردید. نتایج تحقیق نشان می دهدکه فضای سبزشهری شیرازدر طی دوره مورد مطالعه بیش از 17/61 درصدکاهش داشته است. وسرانه فضای سبز آن حدود 11/57 متر مربع در سال 1355 به 10 متر مربع در سال 1393 تغییر یافته است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study on Urban Green Space Landscape Developments an Geomorphological Perspective in Shiraz City, Iran, from 1976 to 2014 using GIS/RS

نویسندگان [English]

  • Meysam Jamali 1
  • E. Moghimi 2
  • Z. Jafarpour 3
چکیده [English]

Green spaces represent an indispensible role and specific significance in today’s urban life. The importance of green spaces is to such an extent that experts regard such spaces as the “lungs” of cities. Nowadays, remote assessment applications, such as satellite imagery, have become especially important. Of course, analyzing the changes via such applications demands frequently updated images. In the present study, GIS/RS technology was used to investigate geomorphological patterns of change in urban spaces in Shiraz city, Iran, within a 38-year statistical period (1976-2014). To conduct the research, a normalized difference vegetation index (NDVI) of Landsat satellite images (1, 8) and ETM+ and MSS sensors were processed in ENVI4.8. The maps of green space changes and the geomorphological perspective within the said period were prepared in GIS. Results revealed that the green space in Shiraz, within the period under study, was reduced more than 61.17%. The average of green space in the city was 57.11 m2 in 1976 which was reduced to 10 m2 in 2014.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Remote Sensing and GIS
  • NDVI Index
  • green space
  • Shiraz city
  • Geomorphological Landscape