ارزیابی شاخص های زیست اقلیمی مؤثر بر آسایش انسان و تأثیر آن در گردشگری مطالعه موردی: شهر نوشهر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارم

2 عضو هیات علمی دانشگاه تهران

3 -

چکیده

شناخت توان آسایش زیست اقلیمی یا بیوکلیماتیک در مناطق مختلف جغرافیایی، می تواند به فرایند برنامه ریزی و توسعه منطقه کمک نماید. یکی از مهمترین اطلاعات یک گردشگر آگاهی از چگونگی وضعیت آب و هوایی مقصد مورد نظر می باشد به همین جهت، هدف این پژوهش توسعه بیشتر گردشگری مطابق با بهترین زمان و مکان جهت حضور گردشگر می باشد.
در این مقاله سعی شده است آسایش یا عدم آسایش بر اساس مدل ها و شاخص های زیست اقلیمی دمای مؤثر، ترجونگ، بیکر و فشار عصبی با استفاده از شناسنامه آماری ایستگاه هواشناسی نوشهر طی سالهای 1977 تا 2011 ارزیابی شود و با استفاده از این شاخص ها مناسبترین زمان را برای حضور گردشگران به این شهر تجزیه وتحلیل می نمائیم. بنابراین با توجه به ویژگی های منطقه مورد مطالعه، اعمال روش های مذکور می تواند راهنمای مناسبی در بهره برداری از شرایط محیطی باشد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهدکه منطقه در طول سال از نظر بیوکلیمایی، از شرایط بسیار گرم تا سرد برخوردار است. و در ماه های مهر و اردیبهشت دارای شرایط خوب و عالی برای حضورگردشگران می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of bioclimatic indicators affecting human comfort and its impact on tourism Case Study: City noshahr

نویسندگان [English]

  • mina khazaei aliabad 1
  • hosein mohammadi 2
  • asghar nazarian 3
1 I do not
2 Faculty member of Tehran University
3 -
چکیده [English]

Understanding the climatic or bioclimatic comfort potential in different geographical areas, can help in the region planning and development process. What is important for the tourist to know is knowing the climatic situation of that area. Therefore, the aim of this study to more develop the tourism industry based on the optimal time and place for the Tourists presence.
In this study, we tried to evaluate the comfort or non-convenience using the statistical date of the Noushahr weather station over the years 1977 – 2011based on the effective temperatures,Terjung, Baker, and neuroticpressure bioclimatic models indicate and analyse the optimal time for the tourists presence using these indicators. So considering the areas characteristics using the above ways can lead to a well operation of the environmental conditions. Results show that the area enjoys bioclimatic the most hot and the most cold conditions over the year. October and may, are the best time for the tourists presence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • human comfort
  • Index
  • terjung
  • Baker
  • neurotic pressure