بررسی اثرات فراسنج‌های اقلیمی، تابش فرابنفش و ازن بر میزان خشکیدگی خوشه خرمایی مضافتی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون مؤلفه اصلی (بررسی موردی شهرستان جیرفت)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

2 استاد دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

3 رییس گروه شیمی جو استان اصفهان

4 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

چکیده

عارضه خشکیدگی خوشه خرما در طی بیش از دو دهه خسارت فراوانی به اقتصاد این مناطق و کشور وارد ساخته، تاکنون تمامی عوامل ایجاد این عارضه ‌شناسائی نشده است. هدف اصلی این پژوهش، UV، ازن (O3) و فراسنج‌های اقلیمی، بر شدت ایجاد عارضه پژمردگی و خشکیدگی خوشه خرما می‌باشد، اطلاعات بوسیله مدل شبکه عصبی مصنوعی و مدل رگرسیون درجه سه حاصل از مؤلفه اصلی مورد مطالعه قرار گرفتند. با توجه به میزان ضرایب تعیین دو مدل، مدل رگرسیون شبکه عصبی با ضریب تعیین 999/0R2 = و مدل رگرسیون درجه سه حاصل از مؤلفه اصلی با ضریب تعیین 92/0R2 = بترتیب بهترین پیش بینی را به ما می‌دهند. نتایج نشان دادند که عارضه خشکیدگی خوشه خرمای مضافتی با دما، تابش فرابنفش، و ازن رابطه مستقیم و با میزان رطوبت نسبی رابطه معکوسی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of the Effects of Climatological Factors, UV Radiation and Ozon on the Bunch of Mozafati Date dryness Basad on neural Artificial networks and Main component regression (Case Study- Jiroft)

چکیده [English]

The Date is dryness is a majer Problem in South ern Portsofiran. Despite lots of damages to this region economy,The main purposes of this study the effect of,UV, Ozon (O3) and climatological factors including temperature and relative humidity on date dryness. The study was done based on two models, Artificial Neurol networks well as regression model grade 3 which was made by the main component. Therefore, the two models results were analyzed and compared with each other while the determination index for former model was R2 = 0.999 and for the later one it was R2 = 0.92. However, it was revealed that the results of artificial Neurol networks were more exact. Consequently, it concluded that based on this study results there was a direct, positive relationship between the origin of the bunch of Mozafati dryness difficulty and the temperature, radiation and Ozon while it showed opposite relation with relativehumidity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • radiation
  • Ozon
  • Climatological factors