بررسی مکانی و زمانی شرجی های منطقه خزری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ذانشگاه

چکیده

احساس‌گرمایی و آسایش اقلیمی انسان ارتباط مستقیم با توازن‌گرمایی بدن با محیط‌اطرافش دارد. تاثیرمشترک، رطوبت‌های بالا ی 60%، دمای بالای 28 درجه سانتی گراد، فشار بخارآب بالای 18.8هکتو پاسکال درغیاب باد‌های کمتراز 20کیلومتر در ساعت، در تابستان‌ منجر به‌‌‌شرجی می‌گردد، که‌درکوتاه‌مدت منجربه افت‌توان فیزیکی‌و‌ در درازمدت موجب نارسایی گردش‌خون و بیماری‌های قلبی می‌شود. بنابراین در این پژوهش شاخص‌ها دردوبخش‌الف) آسایش اقلیمی، شامل شاخص‌های (دمای موثر، بیکرو اوانز) وب) شاخص‌های شرجی، ( دمای ظاهری، نمودار شرجی‌و روش‌شرجی) طی 10 سال دوره آماری از داده های 12 ایستگاه هواشناسی سینوپتیک از 2006-1997 به‌عمل آمده است. نتایج شاخص آسایش اقلیمی نشان می‌دهد، ازنظرزمانی، ماه‌های عدم‌آسایش ژوئن تا اکتبر بوده وبالاترین آن ماه اوت می باشد و ازلحاظ مکانی (گنبدکاووس، مراوه‌تپه وگرگان ) بدست آمده است. همچنین مطابق با شاخص‌های شرجی، نواحی دارای شرجی ازنظر زمانی، ماه‌های ژوئن تا سپتامبرو بالاترین آن اوت است. از نظر مکانی، مناطق مرکزی خزری دارای شرجی و مناطق (منجیل، مراوه تپه و گنبد کاووس) با عدم احساس شرجی مواجه بوده اند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examine the Caspian coast sultry spatial and temporal

چکیده [English]

Feeling the thermal and climatic Comfort of Human have a Direct contact with the thermal balance of body and its surroundingsl The joint effect, humidity above 60%, temperatures above 28 ° C, The water vapor pressure over of 18.8 Hecto Pascal - in the absence of winds less than 20 kilometers per hour Leading to the sultry In the summer, Which in the short-term lead to loss of physical ability and in the long term caused circulatory insufficiency and heart diseases. Therefore, in this study the indicators have been done in two parts: a) climatic comfort including (effective temperature, Baker and Evans) parameters, and b) sultry indicators, (Apparent temperature, sultry Method and sultry curve) Over the 10 years statistical period of data from 12 synoptic stations from 2006-1997 has been carried out. In terms of time, the climatic comfort Index results show that, June to October is the month of discomfort and the highest It is in August and in terms of place or location (Gonbad Kavos, MoravehTappeh and Gorgan) is obtained. also consistent with sultry parameters, areas with sultry in terms of time, June to September and its highest is August.

کلیدواژه‌ها [English]

  • climate comfort
  • sultry phenomenon
  • effective temperature
  • Baker index
  • Evans index