بررسی پتانسیل سیلاب حوضه آبریز درکه با استفاده از روش بارش_ رواناب SCS

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه

2 دانشجو

چکیده

تعیین مکان رخداد سیلاب با استفاده از روش های سنتی و متداول بسیار دشوار بوده و اکثرا باعث بروز خطا می شود. سرویس حفاظت خاک آمریکا SCS روشی را برای محاسبه رواناب ابداع نموده است. با توجه به دقت مناسب روشSCS-CN در این مطالعه از روش SCS-CN استفاده شده است هدف تحقیق برآورد خطر سیلاب با استفاده از روش SCS-CNمی باشد. در این روش ابتدا با توجه به کاربری و گروه های هیدرولوژیکی خاک و شیب منطقه CN یا شماره منحنی بدست آمد. میانگینCN این حوضه عدد87 را نشان می دهد. سپس با استفاده از ایستگاه های کلیماتولوژی، میانگین بارش منطقه 304 میلی متر برآورد شد. نتایج نشان داد در قسمت جنوبی حوضه با توجه به از بین رفتن پوشش گیاهی، گسترش شهر از جنوب، تغییر کاربری زمین و شکل حوضه که به صورت کشیده است، احتمال رخداد سیلاب بیشتر از سایر نقاط حوضه می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.Investigation of flood potential Darakeh watershed using rainfall- runoff using SCS

چکیده [English]

Abstract
Locating flood event using traditional methods is very difficult and often leads to errors. SCS Soil Conservation Service America has developed a method for calculating runoff. According to the accuracy of SCS-CN method in this study the SCS-CN method is used. The purpose of research is estimate of a flood risk using SCS-CN method. In this way, according to land use and soil hydrologic groups and area slope, curve number or CN are obtain. CN the averaging of watershed was shown 87 number. Using climatological stations, average of rainfall was 304 mm. The results show that in the southern part of the watershed due to the loss of vegetation, expansion of the city from the south, land use change and shape of the watershed to be taken, the probability of flooding is greater than the rest of the watershed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: SCS method
  • Darakeh watershed
  • flood
  • Runoff