سنجش کیفیت زندگی مهاجران افغان مقیم ایران با رویکرد ذهنی (مطالعه موردی: روستای فیروزآباد)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هئیت علمی، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکدۀ جغرافیا، دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد علوم تحقیقات.

چکیده

بحث کیفیت زندگی موضوع جدیدی است که در دهه­های اخیر مورد توجه محققان و دانشگاهیان به خصوص در ایران قرار گرفته است.کیفیت زندگی دارای دو رویکرد اساسی عینی و ذهنی است. در این تحقیق کیفیت زندگی شهری با رویکرد ذهنی و با در نظر گرفتن شاخص­های فرهنگی- اجتماعی، اقتصادی، کالبدی- محیطی و زیست محیطی بررسی شده و روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است. یافته­های حاصل از پرسش­نامۀ میدانی با استفاده از میانگین و آزمون­های آماری t تک نمونه­ای، آزمون Kolmogorov-Smirnov تک نمونه­ای و رگرسیون خطی چند متغیره به کمک نرم­افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون t تک نمونه­ای نشان دهندۀ این است که شرایط کیفیت زندگی مهاجران در روستای فیروزآباد شهرستان ری پایین و کمتر از حد متوسط ارزیابی شده است. که این نتایج نشان داد برای بهبود کیفیت زندگی مهاجران در سطح روستای فیروزآباد شهرستان ری برنامه­ریزی در شاخص­های اجتماعی و اقتصادی بسیار تأثیر گذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring quality of life of Afghan immigrants in Iran mental approach (Case study: Firoozabad village)

نویسندگان [English]

  • Hossein Hataminejad 1
  • Yaghob Abdali 2
  • Ehsan Alipouri 3
چکیده [English]

The concept of the quality of time is a new subject which is considered by researchers and Collegiates specially in Iran. The quality of life has two main approaches: objective and subjective. In this research the quality of urban life with objective approach with considering cultural- social, economical, Skeletal- enviromental and envriomental approaches, is considered and the research methodology is descriptive analysis. The findings of Inventory field is analyzed with SPPS software with the help of average and single sample Statistical t tests, single sample Kolmogorov-Smirnov test and multi variable linear regression. The results of single sample t tests shows that the conditions of the quality of the refugees’s life in Firoozabad village in Rey city is low and is evaluated less than the averaged limit. The results showed that planning for social and economical indexs is very effective for improving the quality of refugee’ s life in Firoozabad village in Rey city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The subjective approache
  • Afghan migrants
  • The quality of life
  • The village of Firoozabad