نقش سکونتگاه های غیر رسمی در بازدارندگی حکمروایی خوب شهری در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 زینب کرکه ابادی، استادیار گروه جغرافیاو برنامه ریزی شهری، واحد سمنان، دانشگاه ازاد اسلامی، سمنان، ایران

2 فهیمه مولایی، دانشجوی دکتری جغرافیا وبرنامه ریزی شهری، واحد سمنان، دانشگاه ازاد اسلامی، سمنان، ایران

چکیده

از اوایل قرن بیستم که پیدایش سکونتگاه‌های غیر رسمی مورد توجه جدی قرار گرفت رویکردهای مختلفی برای درمان بخشی اسکان غیر رسمی در دستور کار قرار گرفت. یکی از این رویکردهای حل اساسی این چالش شهری توسط حکمروایی خوب شهری است. حکمروایی خوب شهری تضمین می‌کند که اولویت‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی مبتنی بر اجماع وسیعی در جامعه باشد و صدای فقیرترین و آسیب پذیرترین طبقات که بوجود آورنده سکونتگاه‌های غیر رسمی هستند؛ درباره تخصیص منابع توسعه شنیده شود.
از این رو در مقاله حاضر سعی بر این است مولفه‌های تاثیرگذار سکونتگاه‌های غیر رسمی به عنوان یک چالش اساسی در حوزه شهری و نقش آفرینی نامطلوب آن بر حکمروایی خوب شهری مورد بررسی قرار گیرد. روش ارزیابی یافته‌های تحقیق توصیفی- تحلیلی است و منابع بر اساس مطالعات کتابخانه‌ای مستخرج شده است.
نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که این دو متغیر اثرگذاری دو سویه دارند. به عبارت دیگر بوجود آمدن سکونتگاه‌های غیر رسمی خود محصول عدم حاکمیت مطلوب ناشی از فقر عمومی و ... است و خود این پدیده یکی از بزرگترین چالش‌های حکمروایی خوب شهری قلمداد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The inhibitory role of informal settlements in urban good governance in Iran

نویسندگان [English]

  • zeynab korke abadi 1
  • Fahimeh moulaiee 2
چکیده [English]

Since the early twentieth century that serious consideration was the emergence of informal settlements. Different approaches to the treatment of informal settlements in the agenda. One of the basic approaches to solving urban challenges by urban good governance. Urban good governance ensures that political preferences, social, economic and physical is based on a broad consensus in society and the sound of the poorest and most vulnerable classes, which gives rise to informal settlements are to be heard on the allocation of development resources.
It is an attempt influential components of informal settlements as a major challenge in urban areas and unfavorable role on urban good governance are examined. The results of the assessment methodology is descriptive-analytic study based on library resources have been extracted.
The results of this study indicate that these two variables are two-fold effect. In other words, the product of the emergence of informal settlements and lack of good governance is caused by poverty. You're one of the biggest challenges of urban good governance seen this phenomenon in throughput.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Good governance
  • formal urban settlements
  • Iran