دوره و شماره: دوره 16، شماره 64، زمستان 1398 
4. واکاوی زمانی – مکانی الگوهای دمایی به وسیله‌ی مدل ترکیبی گردش عمومی هوا در استان مرکزی

صفحه 62-82

سعید محمودی؛ بهروز ساری صراف؛ مجید رضایی بنفشه؛ هاشم رستم زاده