دوره و شماره: دوره 17، شماره 65، بهار 1399، صفحه 1-151 
3. ارزیابی و تحلیل ابعاد تاب‌آوری منطقه 10 شهر تهران

صفحه 39-64

رضا زلفی ورزقانی؛ پروانه زیویار؛ علیرضا استعلاجی


8. توسعه پایدار نواحی منطقه 4 شهر تهران با تاکید بر حکمروایی خوب شهری

صفحه 130-151

محسن محمدی؛ رحیم سرور؛ مجید ولی شریعت پناهی؛ حسین مجتبی زاده