نویسنده = Akbar Parhizkar
چشم انداز مدیریت شهری در ایران با تأکید بر توسعه پایدار شهری

دوره 8، شماره 4 (پیاپی 32)، دی 1390، صفحه 43-67

اکبر پرهیزکار؛ علی فیروزبخت


توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی: شهرهای استان یزد)

دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، اردیبهشت 1389، صفحه 93-103

ملیحه ذاکریان؛ اکبر پرهیزکار


بررسی تعامل کنش انسان و طبیعت بر بافت مکانی شهر بابل

دوره 5، شماره 4 (پیاپی 20)، بهمن 1387، صفحه 31-48

رضا لحمیان؛ منصور بدری فر؛ اکبر پرهیزکار


ارزیابی مدل لاری در پیش بینی اشتغال و جمعیت شهر سنندج

دوره 5، شماره 3 (پیاپی 19)، آبان 1387، صفحه 25-34

دکترعثمان باقدم؛ اکبر پرهیزکار؛ مسعود مهدوی