نویسنده = علیرضا شهاب فر
تعداد مقالات: 3
1. ارتباط تغییر اقلیم و پدیده ENSO و تاُثیر این پدیده بر نوسانات دما در استان خراسان

دوره 2، شماره 1 (پیاپی 5)، بهار 1384، صفحه 78-87

علیرضا شهاب فر؛ محمد معتمدی؛ کوروش احترامیان


2. آشکارسازی تغییر اقلیم محلی به کمک بررسی نوسانات زمانی روزهای یخبندان (مطالعۀ موردی مشهد)

دوره 1، شماره 3 (پیاپی 3)، پاییز 1383، صفحه 81-91

علیرضا شهاب فر؛ سهراب محمدنیا قرایی؛ محمد معتمدی


3. پیش بینی کوتاه مدت سرمازدگی محصولات کشاورزی با استفاده از رابطـۀ دمای نقطۀ شبنم و دمای حداقل در شهر مشهد

دوره 1، شماره 2 (پیاپی 2)، تابستان 1383، صفحه 97-105

علیرضا شهاب فر؛ کوروش احترامیان؛ محمد معتمدی