نویسنده = رضا برنا
تعداد مقالات: 4
1. نقش جزیره گرمایی در روند تغییرات دمایی منطقه یک شهری تهران

دوره 18، شماره 70، تابستان 1400، صفحه 65-84

سحر منصوری؛ شهریار خالدی؛ رضا برنا؛ فریده اسدیان


2. تحلیل زمانی و مکانی توفان های تندری جنوب غربی ایران

دوره 17، شماره 67، پاییز 1399، صفحه 90-103

عسل فلک؛ رضا برنا؛ فریده اسدیان


4. امکان سنجی کشت محصول گندم با استفاده از منطق بولین (مطالعه موردی: شهرستان شوش)

دوره 13، شماره 51، پاییز 1395، صفحه 1-14

فریده اسدیان؛ رضا برنا؛ عاطفه حسن غلامعلی