کلیدواژه‌ها = تبریز
شناسایی و تحلیل عوامل کلیدی توسعۀ حمل و نقل‏ محور (TOD) با تأکید بر ساختار کلان شهری (مورد: تبریز)

دوره 19، شماره 73، خرداد 1401، صفحه 25-46

10.30495/sarzamin.2022.58909.1932

آرزو کریمی رهنما؛ مهسا فرامرزی اصلی؛ سیروس جمالی؛ داریوش ستارزاده


تحلیلی بر عوامل کلیدی در کیفیت بصری جداره‏های بناهای مسکونی دورۀ قاجار شهر تبریز

دوره 18، شماره 69، خرداد 1400، صفحه 1-23

آرزو میرزایی؛ اسداله شفیع زاده؛ آینور ناصری


امکان‌سنجی مؤلفه‌های دلبستگی و توسعه پایدار در طراحی فضاهای مسکونی نمونه موردی: شهر تبریز

دوره 17، شماره 65، اردیبهشت 1399، صفحه 65-79

مریم ستارپور؛ محمدرضا بمانیان؛ حمیدرضا صارمی


تحلیل فضایی توزیع جرم در مناطق دهگانه شهر تبریز

دوره 11، شماره 1 (پیاپی 41)، اردیبهشت 1393، صفحه 17-32

بلال محسن زاده هریس؛ عبدالرضا فرجی راد


تحلیلی بر تحولات کاربری‌های اراضی شهر تبریز از دیدگاه توسعه پایدار طی سالهای (1387- 1383)

دوره 7، شماره 4 (پیاپی 28)، آذر 1389، صفحه 41-50

کریم حسین زاده دلیر؛ رحیم سرور؛ حسین بجانی؛ توحید احمدی


پهنه بندی مخاطرات محیطی مؤثر در توسعه فیزیکی شهر تبریز

دوره 3، شماره 2 (پیاپی 10)، مرداد 1385، صفحه 111-127

شهرام روستایی؛ بهروز ساری صراف