کلیدواژه‌ها = شهر
تعداد مقالات: 12
1. تحلیل فضایی توزیع جرم در مناطق دهگانه شهر تبریز

دوره 11، شماره 1 (پیاپی 41)، بهار 1393، صفحه 17-32

بلال محسن زاده هریس؛ عبدالرضا فرجی راد


3. بررسی عوامل تاثیرگذار برتوسعه یا تهدید پایداری در شهر جدید اندیشه*

دوره 8، شماره 2 (پیاپی 30)، تابستان 1390، صفحه 79-95

زهرا خزائی؛ دکتر جعفر شاعلی


4. بررسی نقش فعالیتهای اقتصادی در توزیع جمعیت بین شهر و روستا در ایران

دوره 8، شماره 1 (پیاپی 29)، بهار 1390، صفحه 55-68

مجید ولی شریعت پناهی


5. تحلیلی بر تحولات کاربری‌های اراضی شهر تبریز از دیدگاه توسعه پایدار طی سالهای (1387- 1383)

دوره 7، شماره 4 (پیاپی 28)، پاییز 1389، صفحه 41-50

کریم حسین زاده دلیر؛ رحیم سرور؛ حسین بجانی؛ توحید احمدی


6. تحلیل نقش روستاهای واقع درمحدوده شهری درتوسعه فیزیکی شهرکرج از اصلاحات ارضی تاکنون

دوره 7، شماره 3 (پیاپی 27)، پاییز 1389، صفحه 73-93

لیلا پناهی؛ عبدالرضا فرجی راد


7. رویکردهای تحلیلی در توسعۀ پایدار گردشگری شهری

دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، بهار 1389، صفحه 29-40

عبدالرضا فرجی راد؛ سیده ژاله سید نصیری


8. توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی: شهرهای استان یزد)

دوره 7، شماره 1 (پیاپی 25)، بهار 1389، صفحه 93-103

ملیحه ذاکریان؛ اکبر پرهیزکار


9. سیر تحولات روستا با توجه بر عملکرد شهرها در ایران

دوره 6، شماره 4 (پیاپی 24)، زمستان 1388، صفحه 25-40

آزاده امیری؛ کاظم جاجرمی


10. رشد و توسعه شهرنشینی در ایران "با تاکید بر فعالیتهای اجتماعی-اقتصادی"

دوره 4، شماره 3 (پیاپی 15)، پاییز 1386، صفحه 3-14

مهرداد نوابخش؛ سروش فتحی


11. روند تحولات شهرنشینی در ادوار تاریخی

دوره 3، شماره 3 (پیاپی 11)، پاییز 1385، صفحه 3-18

مهرداد نوابخش؛ سروش فتحی


12. شهر و گفتمان فرهنگی

دوره 1، شماره 4 (پیاپی 4)، زمستان 1383، صفحه 77-82

زهره فنی