موضوعات = اقلیم شناسی
امکان سنجی کشت زعفران در استان کرمانشاه

دوره 15، شماره 59، آبان 1397، صفحه 103-114

شهریار خالدی؛ ساره فرامرزی فرد؛ مسعود مهدوی


ارزیابی ارتباط بین سطح آلاینده های هوا و میزان مراجعه کنندگان ناشی ازبیماری قلبی به بیمارستان در شهر اصفهان

دوره 15، شماره 57، خرداد 1397، صفحه 1-14

اعظم عبدالعظیمی؛ امیر گندمکار؛ مجید غیاث؛ سید محسن حسینی


واکاوی زمانی – مکانی بارش‌های حدی مناطق غربی ایران

دوره 13، شماره 52، بهمن 1395، صفحه 77-94

شهاب شفیعی؛ غلامعلی مظفری


امکان سنجی کشت محصول گندم با استفاده از منطق بولین (مطالعه موردی: شهرستان شوش)

دوره 13، شماره 51، مهر 1395، صفحه 1-14

فریده اسدیان؛ رضا برنا؛ عاطفه حسن غلامعلی