موضوعات = آمایش سرزمین
شبیه‌سازی یک الگوی مناسب پوشش گیاهی برای حفاظت و احیاء حوزه آبخیز تجن با استفاده ازTOPSIS و AHP

دوره 15، شماره 59، آبان 1397، صفحه 89-101

فاطمه رجائی؛ عباس اسماعیلی ساری؛ عبوالرسول سلمان ماهینی؛ مجید دلاور؛ علی رضا مساح بوانی؛ مصطفی قلی پور


اولویت‌بندی حوزه آبخیز برای احداث بند توری سنگی به روش تحلیل چند معیاره مکانی (SMCE)، در حسن‌رباط اصفهان

دوره 13، شماره 52، بهمن 1395، صفحه 11-20

علی اکبر جمالی؛ ابوالفضل رحیم‌آبادی؛ نسیم زرنگ؛ آرش رحمتیان