موضوعات = جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
عوامل مؤثر در جذب گردشگران به مقصدهای روستایی

دوره 14، شماره 54، شهریور 1396، صفحه 31-41

شقایق حافظی زاده؛ حمید جعفری؛ کتایون علیزاده؛ هادی قنبرزاده دربان