موضوعات = شهرسازی - معماری
تجلی هندسه و تناسبات در بناهای سنتی معماری ایران در محدوده جغرافیایی آذربایجان

دوره 14، شماره 54، شهریور 1396، صفحه 115-130

نسیم نجفقلی پور کلانتری؛ ایرج اعتصام؛ فرح حبیب