موضوعات = جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
اولویت بندی عوامل و مقوله های موثر بر تقاضای گردشگران خارجی

دوره 16، شماره 61، اردیبهشت 1398، صفحه 1-16

صیاد ایرانی هریس؛ مجیدولی شریعت پناهی؛ بیژن رحمانی


مناطق مستعد توسعه ژئوسایت ها بر اساس روش های ارزیابی و پهنه بندی (مطالعه موردی: شهرستان مریوان)

دوره 15، شماره 57، خرداد 1397، صفحه 49-68

مهران مقصودی؛ حمید گنجائیان؛ مژده فریدونی کردستانی؛ عطرین ابراهیمی


پهنه بندی اقلیم آسایش گردشگری استان ایلام با تکنیک GIS

دوره 13، شماره 51، مهر 1395، صفحه 15-30

محمد جعفری؛ غلام حسن جعفری